Jak pracuje Setzer

Jak pracuje Setzer International? Pravidelné čtení doporučené literatury, každodenní poslech motivačních CD, používání výhradně zboží od Amway, pravidelné  nákupy v hodnotě přibližně 5 000 Kč, pravidelné chození na semináře (žádný nevynechávat)…

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD STRATEGIE JEDNÉ SKUPINY AMWAY

STRATEGIE – PRAVIDELNÉ AKTIVITY
„Od každého člena týmu se očekává, že bude napojený na systém a bude tedy dodržovat pravidla, která se používají ve strategii systémového budování týmů. Prvním pravidlem je, že VPA/M+ bude každý den číst alespoň 15 minut knihu doporučenou společností Setzer International, kterou napsali úspěšní a bohatí lidé. Existuje zde totiž předpoklad, že čtením se postupně vryjí myšlenky těchto lidí do paměti a myšlení VPA/M+ a on časem bude schopen chovat se a myslet stejně, tedy úspěšně a jako člověk, který umí vydělávat peníze. Druhým pravidlem je, že každý VPA/M+ bude každý den poslouchat jedno motivační CD nebo MP3 s nahrávkami ze seminářů jak z České republiky, tak ze zahraničí, CD, která natočili bohatí a úspěšní lidé a CD, která vysvětlují konkurenční výhody výrobků a systém každodenní práce VPA (jak kontaktovat, jak ukazovat plán, jak vést follow up, jak ukázat plán na tabuli, opakovaná spotřeba, kroky k úspěchu atd.). Třetím pravidlem je, že VPA/M+ má nahradit postupně zcela svoji spotřebu výrobky Amway a ty má nakupovat ideálně každý měsíc v prvních třech dnech, kde existuje 10% bodové zvýhodnění. Celý tým nakupuje první nákup na začátku měsíce a říká tomu „zabíjení nuly“, tedy nulové bodové hodnoty na účtě VPA/M+. Ideální měsíční nákup, který se snaží sponzoři a teamoví leadeři maximálně podporovat, je minimálně 100 B.h., což ve skutečnosti představuje pravidelný nákup výše uvedených výrobků v hodnotě přibližně 5 000 Kč. Čtvrtým pravidlem je snaha udělat každý měsíc Go Gettera, tedy stavební kámen úspěchu a sponzorování do hloubky a do šířky. Pro získání uznání Go Getter je nutné ukázat měsíčně patnácti prospektům 15 celých nezkrácených marketingových plánů, z toho alespoň jednoho prospekta zaregistrovat jako VPA/M+ a navíc udělat 100 B.h. na osobní spotřebě. Pátým pravidlem je nevynechat jediný seminář, ať už je to seminář normální, produktový, větší speciální jako třeba vánoční nebo největší free enterprise jednou do roka. Každý měsíc je většinou alespoň jeden seminář s cenou lístku kolem 300 Kč u těch menších, kdy daná cena pouze kryje náklady za pronájem konferenčního sálu v některém z místních hotelů a vystoupení speakerů je zadarmo. Tato pravidla jsou základní a jejich dodržování se předpokládá, protože lidé v Amway věří, a je to i prokazatelná pravda, že ten, kdo není napojený na systém (čtení, poslouchání, pravidelná aktivita) a nechodí na semináře časem odpadne a přestane i nakupovat. Další pravidla už nejsou vynutitelná, ale vzhledem k udržení dobrých vztahů v týmu se předpokládá jejich dodržování. Šestým pravidlem tedy jsou pravidelné týdenní schůzky s teamovým leaderem, plánování aktivity a hodnocení uplynulého týdne. Toto v rámci dané skupiny probíhá v neděli večer a je to spojeno s tzv. kontaktovačkou, tedy telefonováním na různá čísla, která členi týmu získali během týdne např. rozhovorem s lidmi, jestli by měli zájem zapojit se do jednoho projektu v oblasti e-commerce a mít z toho zajímavé peníze. Cílem telefonátu je domluvit si obchodní schůzku pro ukázání marketingového plánu Amway na neutrálním pohodlném místě – tedy obvykle v Praze v nákupních centrech. VPA/M+ volají během večera nebo i během týdne na mnoho telefonních čísel, protože si chtějí domluvit na měsíc minimálně 15 schůzek. V network marketingu funguje totiž známý zákon průměrů, který udává typické průměry 10:6:3:1, tedy 10 prospektů si vyslechne prezentaci, 6 se jich nadchne a prohlásí, že s tímto druhem podnikání začnou, 3 opravdu začnou a z nich jeden bude úspěšný, jeden odejde a jeden bude pokračovat v nákupu produktů. Z toho tedy plyne, že na 10 ukázání plánu či na deset prezentací VPA/M+ s velkou pravděpodobností získá jednoho produktivního dlouhodobého distributora – pokud je dobrý v prezentování a komunikaci. Podobné pravidlo platí i u telefonování a proto vzniká časem u VPA/M+ problém po vyčerpání všech přátel a známých jak shánět stále nové kontakty. Většinou to řeší buď přístupem k nějaké už vytvořené databázi kontaktů nebo kontaktováním neznámých lidí na vytipovaných místech, popř. kdekoliv se během dne pohybuje. Sedmým pravidlem této skupiny je účast na společných kontaktovacích schůzkách, které mají usnadnit členům získání kontaktů na cizí prospekty. Více VPA/M+ od jednoho týmového leadera se sejde na určitém místě a po určitou dobu oslovuje kolemjdoucí, které kvalifikuje – tedy zjišťuje jejich zájem o podnikání, peníze, volný čas a potažmo o ukázání marketingového plánu. Jelikož se jedná o poměrně psychicky a komunikačně náročnou aktivitu, jsou všichni členové týmu vyškolení, znají nebezpečné otázky a odpovědi na ně a mají také připravenu zkrácenou verzi marketingového plánu, která má prospekta zaujmout a přimět k domluvení další schůzky nebo telefonátu. Při těchto kontaktovacích schůzkách jde VPA/M+ čistě o získání telefonního čísla a doslova se vyhýbají udání e-mailové adresy. Zde se právě projevuje nutná potřeba načtených knih, naposlouchaných CD, naučených kontaktovacích vět a dokonalá znalost všech informací a marketingového plánu, aby VPA/M+ zvládl situaci s nadhledem a postojem. Posledním osmým pravidlem je pravidelná aktivní účast na všech vzdělávacích, propagačních, prodejních a motivačních akcích. Mezi ně patří konkrétně v dané skupině každé pondělí tzv. produkťák, tedy přivedení prospektů na schůzku, kde jsou předváděny různé výrobky Amway, které daní VPA/M+ mají a kde jsou zdůrazněny jejich vlastnosti a výjimečnost. Produktová schůzka se pořádá, i pokud se žádnému z VPA/M+ nepodaří přivést žádného prospekta, a tehdy funguje jako teambuildingová akce a nacvičování prezentací jednotlivých výrobků, ve kterých se VPA/M+ střídají. Každou středu je tzv. tabulák, čili schůzka, kam jsou přivedeni prospekti od všech členů týmů a jeden VPA/M+ jim ukazuje marketingový plán na tabuli. Opět i zde, pokud nikdo cizí nepřijde, pořádá se většinou alespoň cvičná schůzka. Konečně každý čtvrtek je večer tzv. open meeting, což je ve skutečnosti opět ukazování plánu na tabuli, ale tentokrát ve větší skupině výše postaveného VPA/M+ a v oficiálních reprezentativních prostorech, jako je např. budova Hospodářské a agrární komory České republiky nebo pronajatý konferenční sál v hotelu. Protože u těchto prostor je nutné zaplatit za krátkodobý pronájem, platí každý VPA/M+ za vstup na tuto akci většinou 50 Kč. Pokud s sebou přivede prospekta, ten nic neplatí a má vstup zadarmo. Na open meetingu je každý týden ukazován ten samý marketingový plán Amway v minimálních obměnách v komentáři VPA/M+, který schůzku vede. U všech těchto akcí se předpokládá minimálně slušné a společenské oblečení všech VPA/M+, ideálně oblek u mužů či kostým u žen, protože každý VPA/M+ má mít na mysli, že se účastní obchodních schůzek. Poslední už méně pravidelnou aktivitou je tzv. dreambuilding (vytváření snů), kdy se celý tým jezdí dívat na věci, které by jednou chtěl mít, tedy např. na luxusní auta, domy, kuchyňská studia a jiné věci, které jednotlivé členy týmu zajímají. Tato aktivita je zaměřena na udržení motivace, nadšení a přesvědčení a druhotně také na budování a zlepšování vztahů v týmů. Konečně, pokud se jedná o ideálního VPA/M+, který dokáže všechna tato pravidla víceméně dodržovat a žít jimi, představuje pro něj jeho tým (tedy nejbližší lidé z jeho sestupné a vzestupné linie – uplini, downlini a crosslini) nejdůležitější vztahy a lidi, které nejčastěji během týdne a měsíce vídá. Důsledkem je, že se na nich tedy stává poměrně závislým – jak psychicky tak názorově.“

PRAVIDLA PRO SKUPINU
„Skupinu tvoří sponzorská linie, kde mají mezi sebou jednotliví členové tři základní typy vztahů. VPA/M+, kteří se zapojili do podnikání Amway před daným VPA/M+ a tvoří jeho osobní sponzorskou linii nad ním (tedy sponzor VPA/M+, sponzor sponzora atd.) se nazývají uplini. Osoby, které jsou v osobní linii VPA/M+ pod ním (sám je zasponzoroval nebo je zasponzoroval jím zasponzorovaný člověk atd.) a jejichž měsíční obrat nákupů se VPA/M+ připočítává k jeho osobní spotřebě, se nazývají downlini. Posledním typem vztahu jsou crosslini, kdy jsou dva VPA/M+ oba zasponzorováni stejným VPA/M+ (nebo alespoň jejich sponzoři mají v linii vzhůru stejného sponzora) ale jsou každý v jiné větvi tohoto tzv. teamového leadera. Většinou spolu úzce nespolupracují a jsou si vlastně konkurencí, nicméně se znají a setkávají se na mnoha společných aktivitách týmů svého kořenového sponzora. Upline znamená v překladu nahoru linií, downline dolů linií a crossline křížem v linii, tedy v sousedící linii stejného teamového leadera. Vzhledem k danému VPA/M+ jeho downlini tvoří jeho sestupnou linii a jeho uplini tvoří jeho vzestupnou linii. Pro takto definovanou skupinu existují pravidla, která by měli VPA/M+ dodržovat, aby jejich vztahy navzájem dlouhodobě fungovaly a skupina neměla tendenci se rozpadnout. V rámci této konkrétní skupiny se mluví o tzv. pěti zabijácích businenessu. Prvním z nich je pouštění negativity do skupiny – VPA/M+ nesmí do své sestupné linie šířit žádné negativní informace – nesmí mluvit o neúspěchu, nespokojenosti a problémech, protože má sestupnou linii vést a má být pro ně tedy pozitivním přesvědčeným vůdcem, který řeší problémy jejich a ne svoje. Negativitu a problémy má VPA/M+ řešit se svým sponzorem, který ho vede, tedy obecně se svými upliny. Pomlouvání v jakékoliv úrovni a vztahu ve skupině je nepřípustné. Druhým zabijákem je půjčování peněz – členové týmu mezi sebou nemají mít žádné dluhy, a pokud jim nějaké vznikly, mají je co nejdřív splatit. Tato situace může vzniknout velmi rychle např. u kombinované objednávky, kdy Amway platí za objednávku oficiálně pouze ten, kdo ji zadá za ostatní, nebo v případě nákupu lístků na seminář, které není možné koupit přímo, ale pouze od svého sponzora, který si nejdříve koupil opět od svého teamového leadera odhadnutý počet lístků pro svoje downliny a pro očekávané nové VPA/M+. Tyto dluhy by se měly tedy vyrovnat okamžitě nebo co nejdříve. Třetím zabijákem je ego, tedy přehnaná sebejistota a sebevědomí, kdy si daný VPA/M+ nechce nechat poradit od svého sponzora a vzestupné linie, nezajímají ho vyzkoušené postupy a chce si dělat všechno po svém. Může se jednat třeba o nevhodné vedení lidí, ne úplně optimální ukazování marketingového plánu s přidáváním nebo naopak zatajováním informací či špatné kontaktování bez ochoty to změnit a mluvit se svým teamovým leaderem. Čtvrtý zabiják představuje sex ve skupině – i když partnerské vztahy nejsou zakázány, nedoporučuje se, aby spolu měli osobní vztah upline a downline nebo dva crosslini, protože v případě jakýchkoliv problémů je s velkou pravděpodobností přenesou do své skupiny. Posledním pátým zabijákem je crosslining, což znamená, že crosslini se sice mohou setkávat a přátelit, ale nikdy by se neměli bavit o svém podnikání Amway, svých výsledcích, svých snech a už vůbec ne o tom, jak s nimi jejich společný teamový leader pracuje, protože ten má s každým z nich jiné plány a navíc při jejich vedení zohledňuje jejich povahu. Sponzor musí u svých downlinů určit zda jsou převážně cholerici, sangvinici, melancholici či flegmatici, a podle toho s nimi následně pracovat tak, aby je motivoval a měl u nich respekt. I zde se opět projevuje nutná potřeba znalostí z oblasti personalistiky, psychologie a sociologie, které VPA/M+ získávají především z doporučených knih. Ve výše jmenovaných případech se jedná např. o knihy jako jsou Osobnosti Plus od Florence Littauerové či Jak získávat přátele a působit na lidi od Dale Carnegieho.“

Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), bakalářská práce Marie Riedlbauchové (Přímý prodej v České republice a ochrana spotřebitele). Celá diplomová práce se nachází na stránkách VŠE zde.

102 komentářů k článku "Jak pracuje Setzer"

 1. Všechno co se tady píše je pravda. Byl jsem u těch sektářů skoro rok. Licenci jsem si neobnovoval, nemám na to, abych každej měsíc objednával zboží za 5000 Kč.

  • Tady někde je ta podstata kritiky. Někdo na to nemá, tak to přece musí být špatné. Nemluvě o faktu, že vůbec nepochopil, že ve velmi krátké době vykonané práce, může mít veškeré zboží zcela zdarma, stačí si jen vytvořit přísun pravidelných provizí.

   Je to jednoduché ….. bohužel jak všichni vidíme, vůbec to není zřejmé. Ale copak není v životě všechno stejně tak? No je.

  • Pokud si byl nucen cokoli nakupovat, tak napiš firmě Amway ať to prošetří, protože se můžeš registrovat a nikdy nic nekoupit.

 2. Nějak si nedovedu představit, že by vysoce funkční tým, ať už dělá cokoliv, který chce skutečné a hodnotné výsledky, mohl pracovat jinak. Všechno, co je výše popsáno, jsou základní podmínky pro špičkové fungování vrcholových pracovních týmů v jakékoliv profesi. Přísná hierarchie, jasné vedení, jednoznačná strategie, konkrétní cíle, důraz na intenzitu a především, ochrana před těmi, kteří na to nemají, nebo mají svoje vlastní představy, jak by to měli všichni ostatní dělat.

  Chápu, že se životem dá proplout všelijak, i ta VŠE se dá v pohodě odsedět a pak skončit někde v účtárně a doufat, že se zalíbím šéfovi a na „vedlejšák“ psát hovadiny na Amway.

  To ale nejsou životní cíle lidí, jako je SETZER.

  O tom je veškeré jádro sporu Amway versus někteří lidé. Je to o tom, že každý má jiné cíle a jiné představy, jak jich dosáhnout. Nic jiného v tom není.

  Kritika MLM je nesmysl, je to obchodní model starý deset tisíc let a na tomto modelu je například založeno také veškeré náboženství. Podstatou kritiky je pouhá lenost, neochota se něčím takovým živit. Nic víc.

  • XYZ: jj, máte pravdu! Představte si, že pracujete v nějaké té zaplivané (úplně nové) kanceláři v centru, váš plat je směšných 35-40k měsíčně + benefity, home office, stravenky + příspěvky na zdraví, sport a kulturu. Doslova se musíte nutit spolupracovat s mladými a krásnými inženýrkami ekonomie, kterých je tam většina a na osobní život nemáte ani čas, protože jsou pořád nějaké teambuildingy a akce – s těmi krásnými mladými inženýrkami. Prostě hrůza!!! Taky nechápu, jak to vůbec někdo může vydržet!!!

   Přitom řešení je tak jednoduché! Stačí se stát členem Amway a začít snít! Pak bude vše lepší i tráva zelenější, když v centru toho stejného města budete pronásledovat lidi, které neznáte s nabídkou podnikání, budete pravidelně nakupovat věci, které ani nepotřebujete a přijdete si na pěkných 500,- měsíčně a místo mladých inženýrek se budete stýkat s ezoterickými pomatenci v nepadnoucích oblecích a ještě jim za to platit…

   http://amwey-business.cz/amway-podnikatelska-prilezitost/

   Neuvěřitelné, jací jsou ti zaměstnanci oproti Vám, „podnikatelům“, chudáci. Je mi těch lidí fakt strašně líto a chtěl bych jim pomoct! Pošlete mi na sebe kontakt, zaregistruji se, koupím startovací balíček a převedu ty chudáky na pravou víru – budu je po těch byznys centrech pronásledovat s LOCem a čističkou vody a všechny je zachráním od toho jejich šíleného ubohého osudu… 🙂 🙂 🙂

   • Pokud chcete být zaměstnanec buďte zaměstnanec, pokud někdo chce být vlastním pánem, tak má mnoho možností od síťového marketingu až po nemovitosti. V čem je problém?

   • hmmmm to je zaujímavé, ukážte mi takéto zamestnanie 😀 a všetky tie „benefity“ – ja som napr kvoli nim zmenil prácu. Mal som firemné auto – ale na to, že ked mi niekto zavolá (samozrejme cez firemný telefon, ktorý mám len preto, aby ma šéf kontaktoval ked budem musieť pracovať aj cez víkend z domu), tak som musel prísť do prááce alebo ísť na služobku. A hej, aj firemný ntb som mal – aby som mohol pracovať z domu.

    Práca je super – zamestnanie vám dá veľmi veľa, udrží vás v zábere, máte pracovné návyky, disciplínu atd… Ale v zamestnaní si nemáte šancu splniť svoje sny. ak máte samozrejme vyššie spomínane benefity, tak už sa predpokladá, že máte u nás na Slovensku cca 2000 – 2500€ a viac. otázka je, či je pre vás podstatný príjem, alebo čas. Ja osobne som mal 2700€ mesačne, no zmenil som prácu kde teraz zarabam „len“ 1900€, ale som omnoho viac slobodnejší. Síce nemám vlastné auto – kedže som mal firemné, nepotreboval som dalšie – no som omnoho časovo flexibilnejší, tých chybajucich 800€ síce riadne cítim, ale viem si predajom na MO marži zarobiť 200-300€ + dalších 200 – 250€ na príjme zo skupiny. Ale aj my v Setzer group učíme, že podstatné nie sú peniaze ale čas. Ak si kúpim nový mercedes, ktorý mám vysnívaný už 5 rokov, tak je jasné, že budem happy a skákať až po strop. Ale po dvoch týždnoch, resp po mesiaci to už bude pre mna samozrejmosť a nadšenie vyprší. Ak ale budem môcť mať viac času na deti, na rodinu, na cestovanie s priateľmi, tieto veci sa často peniazmi zaplatit ani nedajú…

    • Pane hhhhh ja bych se chtel po dvaceti letech znova vratit do amway a chtel bych aby jste byl mym osobnim sponsorem ktery me nauci jak v amway vydelavat ty miliony a doufam,ze jednou opravdu jednou v blizke budoucnosti si pro me prijede pred nasi fabriku konecne ta bila limuzina ktera me potom i s mym privatnim ridicem bude vozit na ty vase Setzer group seslosti a vzdycky potom budem oba na parkovisti ukazovat vsem zlym,neprejicim a zavistivym lidem moji bilou limuzinu s mym sokromym ridicem a vas novy mercedes aby vsichni vydeli jak si zijou uspesni amwajaci. Ale mam jednou podminku nez se znova upisu do amway tak muj mily hhhhh,chci aby jsi me ukazal kopie tvych obchodnich vysledku v amway za posledni dva roky a kolik jsi osobne zaponsoroval lidi a kolik je z tech tvych zasponsorovanych lidi jeste aktivnich v amway!!!!Tak co hhhhh mas koule na to aby jsi zvednul hozenou rukavici a ukazal me tve prave nezfalsovane vysledky v amway,nebo jsi jen obycejny klasicky amwajacky VYMRDANY jouda ktery ma totalne vymyty mozek od tech vasich amwajackych vudcu typu od Hasmanna nebo Cizka kde vam slibuji,ze,kdyz budete v amway tvrde pracovat tak za pet let si koupite ten vas vysneny MERCEDES a potom budete konecne happy a budete skákať az po strop!!!!!!!!Cekam na tvou odpoved muj mily hhhhh!!!
     P.S.Tak tohle me rozsekalo,normalne jsem smichy poprskal monitor Cituji……Ale aj my v Setzer group učíme, že podstatné nie sú peniaze ale čas. HAHAHAHAHAHAHA to je prdel to fakt nevymyslis!!!

     • Sorry drahý „amwaják“, ja s ľudmi ako ty čas nestrácam. Nemám náladu ani chuť niekoho presviedčať. Mám momentálne rozkontaktovaných v procese asi 15 ľudí, ktorí musia splniť podmienky, inak majú smolu a môžu byť max zákazníci. Našťastie mladí ľudia majú v hlave aj mozog a nedržia sa kecov, ktore na net píšu socialisticke skameneliny 😀 😀 😀

      • Nazdar hhhh,ty mas rozkontaktovanych 15 lidi kteri musi splnit podminky vstupu do amway hahahahahaha no to me poser,muzes me napsat jake podminky!!!Kandidati musi byt kandidati ved nebo musi mit minimalne harvardskou universitu no ty vole to je prdel no to nevymislis!!!hahaha.Jo tohle me taky rozsekalo cituji…..A ako som písal vyššie, 21ka mi ušla o 300 bodov, zarábam viac ako môj upline a neskutočne ma vy všetci konšpirátori a bludári motivujete. Trvalo mi síce skoro rok dostať sa zo 6-9% na takmer 21ku, ale vdaka hnevu a sklamaniu, ktorý som vždy cítil pri čítaní vašich sračiek, som dostal energiu viac a viac makať …….Mam tomu rozumet tak,ze protoze tady chodis a ctes si tady nase komentare tak jsi se kvuli tomu nestal 21.Tak tohle me malem rozsekalo deset minut jsem rval smichy…..No nic ty muj Slovensky kamarade nalejeme si cisteho vina takze podle tech tvych sedmi docela agresivnich komentaru co jsi napsal za nekolik minut tipuji,ze se ti v amway vubec nedari z ceho jsi extreme nasrany a frustrovany a vylevas se zde svuj vztek.Bohuzel to je tvuj problem budes si to chlapce vyzrat v amway az do dna nez pochopis jaka je pravda.Ja doufam,ze az budes konecne ta 21 tak tady konecne zverejnis sve vysledky v amway jak slibujes .Trikrat jsem te zadal aby jsi me poslal tve vysledky v amway aby jsem se mohl presvedcit jak se ti dari v amway aby jsem se musel pod tebe zaregistrovat.Nic jsi me neposlal,ono take neni co poslat,ze.Bohuzel realita je takova,ze nic neprodavas ani nikoho neregistrujes s toho prameni tva frustrace a pises tady uplne blbosti.A co ten mercedes co jsi minule sliboval,ze si konecne koupis z tvych vydelku v amway,samozrejme nic jsi nekoupil,ten mercedes mas akorat v tvem pokojicku na plakate co!!!No nic vycisti si tvuj dvacet let stary maturitni nebo oblek z tanecnich zajdi si do toho vaseho klubu fanatickych amwajaku kde budete vsichni hulakat skakat po zidlich objimat se a gratulovat si jak nejaci postizeni chovanci z jedlickova ustavu,laskyplne budete koukat na platno kde ti vasi bosove vam budou ukazovat kdyz budete tvrde pracovat ty luxusni vily v karibiku,miliony na kontach jo a abych nezapomel samozrejme ta bila limuzina ktera si te odveze z prace.Jo a nezapomen si vzit na tu vasi amwajackou seslost tvou kreditni kartu s ktere ti tvuj uplin nakoupi amwajacke zbozi ktere nepotrebujes za 100 bodu jak se na kazdeho spravneho amwajaka slusi a patri.Takze zdar chlape a zase napis nejaka tve amwajacke moudra at se pobavim.

    • Pane hhhhh věřte tomu že bych se také vrátil do Amway po mnoha letech. Ovšem za předpokladu že by firma Amway konečně splnila své sliby a dodržela velkoobchodní ceny na veškerý sortiment pro své distributory.
     Realita je taková že Amwayáci již více než 20 let slibují nesplnitelné.

 3. Roman Hassmann (Vůdce Setzer, legenda amway byznysu, velmi významná osobnost v tomto „podnikání“) říká na seminářích:

  „Každý člověk, který vstupuje do byznysu byl měl plnit kritéria: ukazovat plány, mít napsaný seznam, napojí se na vzdělávací systém a bude dělat body. Nedává smysl, aby člověk vstoupil do byznysu, kde se nakupuje a nenakupoval. Nedává smysl, když registrujete někoho do nákupního byznysu, mu říct, že to nemáte jako podmínku. Takže když někoho registrujete, tak to, že bude odebírat zboží, tak to je zkrátka základní podmínka.“

  Nahrávku/video, jak to Hassmann říká, máme zde http://amwey-business.cz/odebirat-amway-zbozi-to-je-zakladni-podminka/

  Další zajímavost:

  Hassmann praktikuje okultní nauky. Více LIVE SHOW s ROMANEM HASSMANNEM o Penězích, Hojnosti, Bohatství a Prosperitě (online video) – http://sekty.org/live-show-s-romanem-hassmannem/

 4. Kdyby tvůrci těchto webovek a všichni blogeři kteří se zůčastňují diskuzí na těchto stránkách , udělali tolik co dělají při pomlouvání této společnosti , pro sebe a s svojí firmu, byli by ještě více uspěšní než Donald Trump, který do své nové vlády jmenoval jednoho člena ze společnosti AMWAY. Jelikož jste pouze obyčejní HASIČI zajímavých příležitostí nikdy ničeho nedosáhnete.
  Stejní lidé jsou ale na celém světě,svoji nechopnost, lenost a nízké IQ schovávají za pomluvy a svádějí svouneschopnost na druhé. Tito lidé dříve pracovali v STB a podobných organizacích, jejiž heslem bylo “ TEN KDO BY SE MOHL MÍT LÉPE NEŽ JÁ , MUSÍ BÝT POMLUVEM A ZLIKVIDOVÁN.
  Ve skutečnosti ale dělají to samé. Rádi by byli v pyramidě někde nahoře ale neví že je to složitá práce. Mnozí si mysleli že po zakoupení licence budou okamžitě vydělávat 60 tisíc měsíčně , skončí s prací v zaměstnání a budou si jenom užívat.
  Opak je ale pravdou ti co pochopili sytém prodeje a měli snahu naučit se obchodu, mají dnes své vlastní firmy a umí prodávat cokoliv, kdekoliv a komukoliv. JSOU TO OBCHODNÍCI.
  Je také zřejmé že spousta lidí kteří se zabývají blogováním na těchto webovkách nevědí co je to správný obchodník. Protože to co se děje na e-schopech a v hypermarketech nemá s obchodem co společného. Jsou to pouze veksláci kteří odírají výrobce , aby mohli dávat v letácích a akcích velké SLEVY protože bez slev by nebyli schopni fungovat. Nejsou to obchodníci ani prodavačí ale jenom obyčejní PODAVAČI. Kteří zákazníkovi pouze podají to co si vybral.

 5. Tak tady by měl být konečně funkční odkaz na výplach mozků – https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1tF2vQV_cp9BK6B0Ma0fCxTne-zdNSEDBCkqvtCOFI1lkT6Def8iJ6B3c&v=z4SyNDCXhb4&feature=youtu.be
  Je platný jenom dnes a pak zase bude nedostupný, proto si pospěšte, pokud máte zájem. A zároveň se omlouvám za minulý odkaz, který už byl po limitu, ale fakt jsem nevěděl, že to mažou…

  • Nefunkční to bylo již včera. Že by další zakázaný video???

   • Včera mně to fakt jelo – byl v něm mladej debílek Petr Štěpánek a mlel svoje klasický sračky, jak je bezva být bohatý bez práce a jenom díky této úžasné příležitosti bez rizika – a zase tam nebylo nic, co by někoho posunulo dál, ale paradoxně jenom ponořilo do dalších průserů, pokud se na to někdo chytí… Protože utrácet všechny prachy za pitchoviny a kurvit si vztahy okolo sebe, nedělá moc dobrej výhled do budoucna…

    • Prosím bez těch expresivních výrazů. Je to zbytečné, Petr se dost uráží sám tím, s kým spolupracuje a jaké nesmysly šíří. Kromě Amway ještě propaguje film na základě knih Napoleona Hilla. Hill je velmi zajímavá osoba, kriminálník a americký Baron Prášil v jedné osobě. Teď, abych nebyl nepochopen, nějaká knížka, která vás přiměje třeba k lepšímu plánování, nastavování cílu, time managementu atd., to je ok. Ublížit to určitě nemůže, pokud si to tedy vše nevztáhnete k Amway, ale aplikujete v běžném životě. Ale ty ezo bláboly o úspěchu, ještě na základě lží, to už je moc. Napoleon Hill má za sebou také úvěrový podvod a podvedl také akcionáře nějakého svého byznysu. Údajně se znal s největšími velikány své doby, dokonce byl prý u konce první světové války s prezidentem USA… 🙂 Pohádka pro naivní důvěřivce. Měl být přítelem Andrewa Carnegieho a znát se s mnoha významnými finančníky, vynálezci, prezidenty. Je to vše lež. Jediný potvrzený kontakt, který se dá prokázat, je krátké setkání s Thomasem Alva Edisonem. Správce pozůstalosti po Carnegiem jakékoliv kontakty s Hillem vyloučil a sám Hill o těchto setkáních začal psát až po Carnegieho smrti. Pro jistotu. Mrtví se totiž nemohou bránit. Přitom je to nesmysl. Jak by se taková nicka z chudé rodiny ke všem těm velikánům tehdejší doby vůbec dostala? Ale ty lži mu přinesly dost peněz, to se nedá popřít. Mě vlastně Napoleon Hill taky velice zajímá. Baví mě studovat psychopaty a tady je zcela zřejmé, že to byl psychopat jako vyšitý.

     • Ahoj Karle, Petr v tom videu hovořil o tom, že se k Amway dostal v 16. letech. Tedy ve věku, kdy člověk ještě „nemá rozum“, naivně tomu uvěřil a Amway jej naprosto semlela.
      Já jsem vstoupil ve 22, vletěl tam po hlavě, aktivně budoval Amway 6-8 let, přišel de facto o všechny rodinné oslavy, nebyl na dovolené a „projel“ v Amway podnikání cca 400-500 tis. Skončil jsem tedy v hlubokém mínusu. Neflákal jsem se doopravdy jsem tomu věřil. Dle mých zkušeností, skončí v mínusu 99% všech lidí co to začne. Trvalo mi několik let než jsem sám sobě přiznal, že to byla normální sekta a totální výplach mozku. Tedy 8 let jsem tam byl a dalších 6 let jsem se z toho dostával.
      O tom Hillovi jsem nevěděl, že to byl podvodník. Hltal jsem jej jak blázen. Můj nadřízený mi tenkrát defacto vynadal, že končím. Ovšem já jsem se dal dohromady a žiji si svůj normální a celkem spokojený život. Ovšem nedávno jsem zjistil, že on má exekuce a brzy zřejmě půjde jeho byt do dražby.
      Nedávno jsem sledoval filmy mj. i o Německé propagandě no a hádej čemu se to podobalo…

      • Jane, velice si vážím Tvé odpovědi, kvůli které jsem v této diskuzi a to díky osobním zkušenostem a subjektivně podanému svědectví z určité životní zkušenosti. Já za svůj život poznal lákání do byznysu ze strany Herbalife, OKG a Amway, ale nikdy mně to nešlo dohromady s přetvářkou ze strany distributorů, kdy jsem i intuitivně cítil, že lžou, až se jim od huby práší… Ta naleštěná bída byla tak do očí bijící , že jsem vždycky vycouval, ale jelikož jsem za svůj život udělal dost přešlapů, nevytahuju se, pouze mě štve, že tyto společnosti zde můžou beztrestně působit, ale jelikož i náš premiér je pěknej křivák na své zaměstnance v Anofertu, nedá se zde snad věřit ničemu…:-( Smutná, fakt smutná vizitka kapitalismu…

       • Máš pravdu, je to temná strana takového extrémního kapitalismu. Tedy lži a ojebávej to dokud můžeš a dokud ti to prochází.
        Multilevely doslova luxují naivní mladé důvěřivce jakým jsem by já. Jedou tvrdě LOVEBOMBING přesně tak jak popisuje Daniel Štrobl, tedy dávají ti najevo jaký jsi kamarád a jak tě mají rádi, dokud to děláš a kupuješ ty produkty. Česky by se dalo říci píča převlečená za kamaráda.
        Jakožto bývalý celkem vysoce postavený Amwayák, ovšem svého času chudší než kostelní myš potvrzuji zde 95% uváděných faktů o Amway.

       • Antišmejd

        Jane, je to samozřejmě určitě dobrá životní zkušenost, jaká v Tobě určitě zanechala mnoho zážitků, ale já těmhle parchantům nikdy nezapomenu jedno – lidi už si vůbec nevěří a navíc ani Ty sám pak nemůžeš polevit ve střehu při konání čehokoliv kolem sebe, když jsi poznal podvod používající ty neodpornější a nejzvrácenější metody z dna lidského bytí – protože zneužívat lásku a přátelství v honbě za ziskem je fakt hnus. Já jsem poznal už šmejdy, který mě obrali o prachy, ale nikdy se u toho netvářili jako moji nejlepší kamarádi – to jenom v MLM. A ještě jedno mě děsí – oni Tě oberou o desetitisíce, aby z toho měli pár drobných? To je mi fakt milejší čórkař, kterej mi ukradne peněženku, ale já přijdu přesně o tolik, kolik on získá…

      • Hele Jendo, tak třeba jak půjde jeho být do dražby, tak jej zkus koupit … Jestli jste pořád kamarádi, můžeš jej tam nechat bydlet… Jestli ne tak jej můžeš třeba……….. 🙂

       • To bych mohl, ovšem nájemné by mi asi platil ve výrobcích Amway :D, dle toho jak jej znám . A ano, mohl bych jej i z toho bytu vyhodit, pokud bych jej v té dražbě koupil. Te se mi zas nechce. On se totiž potrestal sám, protože byl naivním hlupákem, nenechal Amway a teď jej nahání exekutor.

     • Proboha, to si vážně myslíš, že budu dávat na Tvoje rady a začnu používat mluvu, kterou chce někdo jiný? To je můj problém, moje vizitka, moje výrazivo vyplývající ze situace, kterou jsem vyhodnotil já a z tohoto důvodu ji zařadím do svého repertoáru, ale Ty mi začneš něco vnucovat podle svého vidění světa? Nechceš mi začít ještě plácat o nutnosti dělat body a registrovat pod sebe další ovce? Prostě v některých případech klidně řeknu – hele, jdi do prdele, tohleto nechci, ani čtrnáctimetrovou bych se toho nedotknul…aby dotyčný věděl a neztrácel čas…
      A ten zbytek – opět jenom Tvoje dedukce, v které se ukájíš nad svým vlastním obrazem Narcise a neomylného génia, ale mně u Amway stačí jedno a to je vlastní rozum – jestliže potřebuju pod sebe nahnat 63 lidí, abych měl podprůměrný plat a oni hovno – za předpokladu, že bude každý utrácet 5 tisíc měsíčně, nemůžu do podobného byznysu jít, protože mám něco, přes co vlak nejede a to je svědomí. A to mně vážně stačí, protože žádné encyklopedické znalosti nikdy nejsou zárukou správného rozhodnutí do budoucna – ba naopak leccos ještě zkomplikují, protože jsou přepsané několika autory…

      • Jak myslíš. Já si myslím, že je lepší místo urážek přinášet pravdu a přimět lidi přemýšlet. To, že o někom řekneš, že je ***** nebo ****, ok, ale přiměje to někoho k přemýšlení a hledání pravdy? Asi ne.

       Na to, abys našel pravdu o Napoleonu Hillovi určitě nemusíš být génius. Stačí si napsat Napoleon Hill do Googlu:

       https://www.youtube.com/watch?v=iEDzb9ZplX0

       Pak na tebe začnou vyskakovat podobná videa, jako je toto. S názvem nejoblíbenější podvodník historie.

       Překvapuje někoho, že se Amwayáci učí od podvodníků a lhářů?

       • Antišmejd

        Radime, pokud chceš někomu radit, tak už automaticky urážíš dotyčného, neboť z něj děláš nesvéprávného a hloupého člověka, který není schopen se svým životem naložit sám, což je ve svém důsledku ještě horší, než když mu řeknu rovnou, že je u mě debílek. Navíc ale tyto rady vypovídají dost i o Tobě, kdy si evidentně myslíš, že máš patent na rozum – tedy pokud nesleduješ nějaké další cíle, protože mluvíš hodně podobně jako Amwayák – nelíbí se Ti moje mluva, hojně používaná v našem pracovním popelářském kolektivu, takže jsi jenom krůček od toho, abys mi nabídl i lepší život v čistém a luxusním prostředí mezi opravdovými přáteli – stačí se jen zaregistrovat, skákat na seminářích, shánět další lidi a platit a platit… 😮
        Prostě ne, dělej si, co chceš, jak chceš a s kým chceš, ale mně fakt do ničeho nekecej, na to si najdi jinou labilní ovci s touhou najít si pastýře…

       • Patrik

        Antišmejd: On to asi myslel tak, že tím, že tu někdo bude psát, jak se ve 4. cenové mluví, tak tím spíš bude nahrávat amwayákům. A ty popeláře, to myslíš vážně? Na popeláře píšeš dost dobře česky. Zvláštní. A některé tvé ambivaletní příspěvky skoro vypadají, jako kdybys ve skutečnosti byl Amwayácký troll, který sem chodí psát urážky jen proto, aby si je pak mohl screenshotovat do Amwayáckých přednášek a poukazovat na to, že kritici Amway jsou hlupáci z kuka vozu.

        Dokonce někteří Amwayáci mají bokovku jako marketingoví poradci údajně. Já ti nevím, možná by to chtělo dělat víc pravopisných chyb a vymyslet si lepší pohádku, aby to bylo důvěryhodnější. Na marketing bych si tě asi nenajal a na spiny taky ne. 🙂

       • Antišmejd

        No tak to je super, jeden ví, jak se mám chovat, druhej o prvním zase ví, jak to myslel – nechcete se jít radši plácat po zádech někam na seminář, kde se budete navzájem předbíhat ve schopnostech se nejen umět chovat, ale i stát se miliardáři s nezávislými příjmy? A já dál klidně od popelnice budu sledovat se svými upřímnými kolegy , kteří si na nic nehrají a nejdou pro drsnější výraz moc daleko, jak žijete v iluzi vyšší třídy, ze které vás nedostane ani exekutor pečetící váš bývalý domov… 😀

      • Antišmejde mám za to, že Karel to nemyslel nijak zle. Prostě k vyjádření pocitů a faktů používá trochu jiné výrazy než ty. Já taky někdy používám velmi ostré výrazy k tomu abych dokreslil celý kontext situace. Oba jste na té správné straně, tj. oba jste se schodli na tom, že Amway je blábol a o to tady jde.

       • Antišmejd

        Ano, používá jiné výrazy pro vyjádření „svých pocitů, které pasoval do stavu absolutní pravdy“ – ale nemá žádné právo kecat do vyjadřování někomu druhému, neboť když se nad tím zamyslím hlouběji, tak zaprvé řeší naprosto nepodstatné věci místo celkového sdělení a zadruhé to opět vypovídá o jeho povaze furt někomu určovat směr pravděpodobně díky modré krvi, která koluje v jeho žilách. Ale já už z vlastní zkušenosti věřím daleko víc lidem, kteří říkají svůj názor doplněný o vlastní dedukci, řešící podstatné věci a samozřejmě i připouštějící pochybnosti o správnosti výsledku. Ale radila fakt poslouchat nechci, protože nikdy se mi nevyplatilo poslouchat lidi, kteří všechno věděli automaticky…

 6. Chtel jsem se podivat na to video,ale uz je smazano.To jsou nejake tajne marketingove taktiky amwajaku,ze nechaji na youtube jen nekolik hodin video a pak ho smazou.Jsem zmaten muze me to nekdo vysvetlit…….

  • Ale houby, když si na pustíš ze záznamu na Youtube třeba Hasmanna, Čížka, nebo Turoně, tak je to furt stejný vyplachování mozku jako teď od Štěpánka – prostě furt dokola to samý a nikde není vidět žádný posun… Ale to se pochopitelně od Amway čekat nedá, protože tam žádní multimilionáři taky nepřibývají, ale furt jenom dokola protékají stejní zoufalci, kteří nikdy nic nevydělají, zmizí buď díky exekutorům, nebo dostanou vlastní rozum, aby je nahradili další naivkové, co si zase myslí, že nastala jejich životní chvíle… Oni prostě nic nového nevymýšlí a nerealizují, což je taky vidět i na klesajících tržbách , i když furt zdražují…

   • Ahoj Antišmejde, dík ta za to, že jsi ocenil v jiném vláknu mé svědectví o působení Amway. Píši sem, protože odpovídat zde můžeš pouze do nějaké úrovně a dále již ne…..
    Můj postoj ohledně Amway měl v mém životě několik fází, tedy:
    1. fáze: Vletěl jsem do toho ve 22 letech s vidinou obrovských zisků, bohatství a splněných snů. S nadějí, že jsem stihl podnikatelské devadesátky. No prostě pocity euforie….
    2. fáze: Po 6 letech jsem se dostal dost daleko ale stále jsem své pseudo podnikání dotoval, dále chodil samozřejmě do práce a často k obědu jedl jen vlašský salát a 2 rohlíky. V tu chvíli jsem se rozhodl, že budu dělat něco jiného, resp. změním obor podnikání a říkal si, že budu dělat Amway k tomu, protože jsem se tam v uvozovkách dost naučil. Ovšem v tu chvíli, když se moji nadřízení dozvěděli, že chci dělat něco dalšího, mě tvrdě od čehokoliv odrazovali, protože měli pocit, že utíká jejich ovce. A to velmi tvrdě jeden mi např. defacto vynadal, že končím a přitom má dnes sám exekuce. Jeho blbost.
    3.fáze Říkal jsem si: dobře byl jsem tam a dost jsem se toho naučil a mohl začít dělat něco jiného. No ovšem jsem si odtamtud odnesl komplex, že nejsem dost dobrej, což se podepisovalo na mé profesi po Amway. Tento komplex pravděpodobně vznikl z toho, že jsem slýchával OK, dělej to tak a tak dlouho , udělej to a to a nemůžeš neuspět….no jo ale já jsem neuspěl….jsem si myslel to jsem asi hloupej…
    4. fáze Trvalo mi několik let, než jsem se zbavil tohoto komplexu a začal normálně sebevědomě fungovat. Teprve v poslední době jsem našel odvahu a sám sobě přiznal, že to byla normální sekta, sprostá manipulace lidí, brutální forma kapitalizmu, kdy tě ojebou až na kost, pokud jim to dovolíš. Ano, byl jsem hlupák a 6 let jsem dělal Amway, dalších 6-8 let jsem se z toho dostával, než jsem našel odvahu mluvit k sobě pravdu a mít se více rád. Jsem rád, že jsem kde jsem, ovšem jsem „projebal“ cca 8 let života mezi 20 a 30 rokem, což z hlediska užívání není příliš ok, protože si z těchto let téměř nepamatuji žádné hezké zážitky. Pokud bych měl být alespoň trochu optimistický, tak se jednalo o velmi tvrdě a velmi draze zaplacenou životní zkušenost.

    • To je velice podobný příběh, jako jeden americký blogger – joecool, ten už hodně dlouho píše svůj příběh na svém blogu. Dosáhl vysoko v Amway, stejně ale byl pořád ve ztrátě, tak se na to vybodnul a radši zamakal v práci, dneska má dům na Hawaji, investuje, k tomu krásný důchod. A jeho upline dodnes věří v Amway a bydlí v nájmu, protože prý to musí nejdřív vybudovat a pak až bydlet jako člověk… 🙂

     Jo a ty exekuce u toho tvého uplina, dá se to dohledat online? Pár jsem si jich lustroval, ale nemohl jsem u těch konkrétních osob nic najít.

     • Ahoj Radime, to jsem rád, že nejsem sám :). Pokud víš kde ten člověk bydlí a má nějakou nemovitost, tak na ní bude exekutor zakouslej a bude tam vidět něco jako nařízení exekuce. Pokud jí nemá, tak to jse zjistit dost těžko. Pokud budeš znát jejich rodná čísla, tak to můžeš vyhledat skrz výpis z evidence exekucí na czechpointu.

    • Jane, fakt Ti děkuju za upřímné svědectví a jelikož já v životě udělal spousty chyb, rozhodně se nějak nepovyšuju, jenom asi díky předchozím zkušenostem poznávám šmejdy po čuchu, proto jsem nikdy do Amway a podobných firem nevstoupil…

     Co mě ale vždycky odradilo především, byl neskutečný fanatismus v tomhle skvělém byznysu, aniž by se mi někdo snažil podat informace o skutečných taktikách, jak vydělat peníze – byl jsem jenom brán zkrátka jako další ovce na porážku. Ale kdyby mě zasvětil do metod oblbování, možná bych vstoupil.

     A další mýtus je podle mě i v tom, že Tě Amway něco naučilo – jistě, životní zkušenost je dobrá jako varování před podobnými taktikami, ale když si vezmeš, kolik Tě to stálo času, evidentně jsi ho mohl využít daleko efektivněji a jestli se někdo navíc chlubí tím, že nyní se dokáže podobně slizkým způsobem prosadit i jinde, nechci s ním mít nic společného, protože za neupřímnost a úspěch prodal kamarády a to se jistě projeví i v dalším způsobu jeho nové práce…

     Každopádně Ti přeju, aby ses dostal zpátky mezi normální lidi a překonal těžké období, v kterém jsi ztratil iluzi od Amwayáků a stále třeba ještě nenašel svoje místo v normální společností, i když i dnes je hodně roztříštěná z jiných směrů.

     Protože když si vezmu svoji známou, která naprosto fanaticky opakuje stejný kecy, jako slyším na netu od Čížka a Hasmanna , ale je naprosto agresivní, když jí člověk řekne jakýkoliv náznak nesouhlasu a blbosti o Amway, tak je mi jasný, že takový odpadlík to pak má posraný všude…

     Takže uvidíme, jak se všechno vyvine, ale svět, kde musíš být furt ve střehu a nemůžeš věřit ani své rodině, není v pořádku. Proto ať mi všichni posluhové současného režimu políbí prdel, takhle jsem si to před třiceti lety nepředstavoval…

 7. A je to tady. Už jsou mne cenzurovány komentáře na Amway faktech. Ale BAN jsem zatím nedostal. Vím, pravda bolí. Jde Amwayakům o fakta který nechtějí slyšet 🙂

  Viz: Pro Ladův Kocour: Jeden z důkazů kdy Amway prostřednictvím svých distributorů slibuje a později nesplní je například záznam. Viz

  Na začátek filmu se nekoukejte!! Nebude se Vám líbit!! Důležité jsou fakta z výše uvedené pasáže…

  Pozn. admin: Smazán odkaz na film, jenž byl soudně zakázán z důvodu zkreslujících a z kontextu vytržených záběrů.

  • Jo Vláďo, oni to zkrátka nemají rádi.

   To je stejné, jako s tímto filmem o jiném nechvalně proslulém MLM – finančně poradenské firmě OVB.

   https://www.youtube.com/watch?v=rRloFqCiZsQ&t=16s

   Na začátku je vidět i dnes již policií vyšetřovaný youtuber a hovádko Mike je pán. Aspoň je vidět, jaké typy lidí MLM firmy přitahují.

   Tvůrce filmu si firma taky troufla zažalovat, ale pak za to dostávala jednu mediální nakládačku za druhou, včetně několika pořadů v ČT, tak to pak zase stáhli, šašci 🙂

   Nadutost je špatný rádce, a takové žaloby většinou končí několika vlastními góly do brány žalujícího.

  • Ahoj Vláďo, konec kovidu je v nedohlednu a je dost možné, že setkávání lidí (semináře) budou zakázány klidně ještě rok. Domnívám se, že to bude pro spoustu Amway distributorů naprosto likvidační. Ti co toto pseudo podnikání vybudovali v 90. letech se ocitnou v problémech, protože jsou z velké míry odříznuti od zisků z pomůckového byznysu.
   Lidem kteří to budovali třeba 5-7 let a dávali do toho všechno, se jim jejich naděje rozplývá jako zrovna tající sníh, protože jsou jednak zakázány semináře kde se manipulují lidi ve velkém, je zakázáno i ukazování plánu na tabuli, kam museli distibutoři docházet, aby dělali křoví a zároveň se utvrdili v tom, že mají pokačovat.
   Dle mého názoru výše uvedené prostě prodává výrobky amway, protože minimálně 80 procent zboží Amway se musí prodávat na základě psychologické manilpulace lidí, která je bez osobního kontaktu velmi obtížná.

 8. Další video, začátek za chvíli a bude platné zase jenom do půlnoci…
  https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR05Sv9w6j3Cnt2SWZ8-wg06dkyZMc4xkJCFheEAFgTMt9vpgR9KFHSmiEM&v=nY8juBJzosw&feature=youtu.be

  Tak si to užijte, je to strašně inspirující…:-D

  • Tak to je super, je to přímý přenos, ale…:-D
   …ale maník si ho předtočil a postupně tam dává záznam po kusech – bůhvíjak dlouho mu natočení těch blábolů trvalo…:-D

   • Bože , to jsou hrozný sračky, nějakej Matěj Halouzka zase opakuje furt dokola jak zaseknutá deska to, co před ním už dávno pindal Hasmann někde na semináři, takže to vzdávám a nejsem schopen koukat do úplnýho konce…:-) Jinak na video právě čumí asi šedesát lidí, což mně přijde jako docela propadák u nejlepší podnikatelské příležitosti na světě a teď už i beze mě, čau…:-D

  • A jak se k těm videím vůbec dostaneš, když nejsi Amwayák?

   Jinak si nemyslím, že by tam mohlo být cokoliv nového, oni většinou pořád dokola blekotají to samé.

   Taky ta forma. Někdo, kdo projevil zájem, dostane video, které do půlnoci zmizí a je na skrytém linku… Tohle musí dělat legální a legitimní organizace? To je spíš sektářsko-mafiánská praktika, ne? Kdyby ta firma byla košer, proč by to na youtube nemohlo zůstat navěky přístupné všem? Něco tady smrdí…

   • Patriku, normálně jsem kouknul na odkaz v době od 18:45 do půlnocí a poslouchal jsem asi dvacet minut bláboly toho mladého šaška. Pak jsem to už nedal, protože předtím jsem sledoval celý video a bylo to úplně stejný, tak jsem neviděl důvod poslouchat to samý z další zfanatizované huby. Jinak video trvalo asi hodinu a jelikož ten mladej naivka měl docela trému, bylo pospojovaný z několika dílů. Tudíž předtočený předem.
    Ale proč se s tím dělají takové tajnosti? Moje teorie je, že chtějí u svých ovcí probudit pocit výjimečnosti – prostě jako když zabalí hovno do staniolu místo do hajzlpapíru, který pak taky vypadá líp a ovce se s ním nadšeně chlubí. Protože to je Amway – prodat šunty a zbytečnosti, ale ovce se pak vidí jako pastýři…

 9. Diky bohu ze se tahle stranka pri vyhledani vyrazu amway objevi az na treti strane… Amway roste, at chces nebo ne. Porad jsou nove urovne, dokonce pres kovid dobu jsme zvedli obraty zatimco tenhle hnuj hezky zapada…
  Mej fajn den admine :–)))

  • To uvidíme dle výroční zprávy za rok 2020, kterou Amway bude publikovat v polovině tohoto roku.
   To uvidíme i dle vozového parku na semináři, v místě kde parkují platinový a vyšší.
   To uvidíme i dle toho, že v případě, že si zadáš do živnostenského rejstříku jméno VPA, zjistíš jeho trvalou adresu a dle veřejných údajů z katastru zjistíš, zda-li dotyčný žije ve své vlastní nemovitosti a nebo jestli je v pronájmu.
   A v neposlední řadě je možné zjistit, zda-li je dotyčný plátce DPH či nikoliv. Protože příjmy od Amway proste neschováš, protože Amway ti je posílá na účet a v případě, že máš za 12 měs. větší hrubý příjem než 1 mil, se musíš stát plátcem DPH.
   Takže budeme sledovat fakta a čísla jak je v normálním podnikání obvyklé a nebudeme dávat na řeči.

  • A není náhodou třetí místo ve vyhledávání docela úspěch? Nové úrovně jsou proto, že pořád spousta lidí odchází, přichází noví a v Amway je hodně moc úrovní, na jejichž dosažení stačí mnohdy i koupě jednoho produktu, takže všichni pořád rostou, hlavně, když si koupí hrnce a espring k tomu… 🙂 Jestli Amway roste, tak to uvidíme tento týden. V Americe vydají celkové výsledky za rok 2020. Ostatní firmy přitom nasadily laťku vysoko. Herbalife minulý rok rostl o 15%, Nu-Skin asi o 7%, tak jsme všichni moc zvědaví na Amway. Prodali jste spousty vitamínu, ale obávám se, že další zboží naopak v poptávce pokleslo. Za rok 2020 v ČR čekám pokles. Kdyby totiž byl růst, už by se tím admin na Amway-fakta dávno pochlubil. Místo toho tam ale oslavuje Korejce.

 10. A k cemu ti to bude? Nemas uzitecnejsi veci na praci, napr. misto techto detektivnich teorii travit cas radeji s rodinou, s blizkymi? Co Vam vlastne vadi? To, ze je Amway nejvetsi a ostatni MLM ji nesahaji ani po kotniky? Amway je podnikani jako kazde jine, s tim rozdilem, ze tady clovek nema snaci zkrachovat. Nechapu prispevky typu byl jsem v tom 8 let a jsem pul mega v minusu – na to muzu napsat jedine jestli je ten clovek normalni. Na licenci je totiz zaruka 6 mesicu a na zbozi 3 mesice, tudiz pokud jsem si neco koupil a nesedi mi to tak to vratim a firma je tak solidni ze mi bez udani duvodu vrati vsechny penize zpatky – kde jinde to je? Takze nema zadne riziko a do pul roku snad inteligentni clovek zjisti, zda se mu to oplati delat nebo ne – pokud ne tak vrati soupravu, dostane penize a zije dal 🙂

  • 1) Zjistím, zda-li Amway roste nebo ne, tím že se podívám na výroční zprávu a tím buďto vyvrátím nebo potvrdím tvůj argument.
   2) Píšeš o informacích zde uvedených jako o hnoji, pokud zjistím, kde přední Amway VPA bydlí tak jsem schopen nepřímo posoudit ziskovost podnikání Amway
   3) Žádný MLM nedělám, tak tedy tvé info., že Amway je je nejlepší je pro mě nepodstatné…
   4) V Amway nemáš šanci zkrachovat? No tak si každý rok napiš kolik jsi do toho investoval (v penězích) a kolik se ti vrátilo, resp jakou máš tržbu (v penězích) . Mínus je dle mého názoru de-facto krach a nezmiňuj, že jsi vydělal tím, že máš nové zkušenosti, protože jsi byl kontaktován s tím, jestli si nechceš vydělat peníze. Tak si zkus upřímně položit otázku kolik jsi vydělal….

 11. Amway podnikani jsem zacal delat pred 2 roky a neco, zpocatku samozrejme pri zamestnani, coz prinaselo znacne vyhody, napr. danove – ale o tom ti asi nemusim rikat 🙂 Potom, co jsem v Amway dosahl 21% a muj prijem z byznysu byl vice nez dvojnasobny oproti prijmu ze zamestnani jsem mel konzultaci se svym mentorem a ten mi poradil at jeste vydrzim a udelam aspon platinu, potom ze bych mohl v praci skoncit. Poslechl jsem ho (je v byznyse 27 let a je hooodne uspesny tak by byla hloupost nedat na jeho radu :-)), pul roku na to jsme se kvalifikovali jako nove platiny a Amway nam jako 13. plat poslala 63 tis. Kc (navic k pravidelnemu mesicnimu bonusu ;)) No a ted uz se venuju jenom budovani byznysu a jsem v pohode, bavi me to a nejvic me naplnuje to, ze muzu pomahat dalsim lidem

  • No popravdě ti to moc nevěřím…vím o lidech co měli Q12 i vyšší odznaky a nechali toho…. Já jsem v Amway projel dost peněz, nechal toho a uspěl jinde. Bylo mi např. zakazováno jezdit na dovolenou, upline mi často volal jen posledního v měsíci a byl kamarád jen když něco potřeboval. Ten co mi vynadal a pohrdal mnou že odcházím má dnes exekuce. Teď pracuji sám na sebe a když si to pokazím tak je to jen má chyba. Amway už dělat nikdy nebudu, protože to nezlob se na mě nepovažuji to za podnikání ale jako práci na žl pro nějaké s.r.o.

   • Tak zrejme jste nameli spravne nastaveny vztah se svym uplinem. Pokud by byl spravny lidr, tak bys mel volat ty jemu a ne jen jednou mesicne ale idealne jednou tydne, abyste probrali strategii, co se dari, co se nedari, jak vypada skupina apod.. Jestli mi veris nebo ne, to je tvuj problem a je mi to vazne jedno, jen jsem napsal svoji zkusenost. Navic, vedel jsi ze soucasti licence je CLOS region, kde spada dneska 13 nebo 14 zemi? Zrovna vcera jsme zaregistrovali sestrenku od jednoho downline, ktera zije delsi dobu v Chorvatsku. Neni to zajimavy, ze i v Chorvatsku jsou lidi, kteri si myji zuby, perou pradlo, pijou kavu nebo caj atd…? A z kazdeho jejiho nakupu nam jde male procento jako odmena, neni to skvele? A to jsem ji nikdy v zivote nevidel 😀

    • Já jsem taky napsal pouze svou zkušenost a od té doby co jsem skončil se nedívám na řeči ale na fakta, tedy na čísla, účetní uzávěrky, případně na DPFO…tam je jasně vidět pokrok a progres. Amway měla z roku 2018 na rok 2019 nárůst obratu pouze o 2 procenta, což mi defacto přijde jako stagnace a nikoliv růst. Podle toho jak se řadí registační čísla a jak jsou číslována, tedy budou určitě číslována chronologicky a nikoliv náhodně, tak Amway v ČR prošlo od začátku tak 500.000 lidí….
     Dle údajů amway-fakta bere Q12 40.000,- Kč hrubého, což mi na dnešní poměry příjmů v práci přijde nic moc.
     Kolik je v současné době kvalifikovaných Q12?? 80-100 ?? Tj, 400tis. /měs obrat x 12 x 100 je obrat Amway ČR za rok, tedy půl miliardy Kč, dle účetní uzávěrky za rok 2019.
     Tedy díky Amway vydělává 100 lidí 40tis hrubého měsíčně po 25 letech působení v ČR. Amway tedy proteklo cca 500 tis lidí od začátku a 100 lidí dnes vydělává 40 tis hrubého. Toto jsou fakta, která si dá dohromady průměrný účetní, nákupčí a nebo rozpočtář kterékoliv firmy.

    • Ovšem jestli to chceš dělat tak to samozřejmě dělej. Já jsem prostě odmítl se dřít jako blázen, být věčně v luftu, nemít peníze a dělat něco 6 let na vedlejšák k práci. Prostě dle mého názoru je Amway bussines nimimálně daleko těžší než cokliv ostatní. A musel bych být hlupák, abych si život neudělal lehčí a příjemnější. Tak jsem vletěl do jiného oboru ve kterém jsem se po půl roce chytil a již mě živí cca 7 let.

 12. Neznam Q12 ktery by mel 40 tis mesicne 😀 navic je v cesku hodne vyssich urovni, napr rubinu, perel, smaragdu a to jsou prijmy nad 100k mesicne. Treba Hassmanni loni udelali dvojiteho diamanta, tam pocitej tak 400tis mesicne a vic. Jasny kazdy at dela co mu jde a hlavne co ho bavi, ale nechapu proc ma nekdo potrebu pomlouvat a hejtovat, ja nikdy nepomlouvam jiny byznysy a kdyz nekdo nevstoupi tak mu popreju at se mu dari a treba se sam ozve později. Mej se a diky za vecnou diskuzi 🙂

  • Dle webu amway-fakta je průměrný příjem zakladatelského platinového VPA 41.000,- Kč. Mám za to, že pokud je uvedeno průměrný, tak mohou brát i méně. Dle toho co jsem viděl, je získání této úrovně práce na min 5 let. Nikoho nepomlouvám, jen popisuji co jsem před lety viděl.

  • Píšeš že v česku je hodně vyšších úrovní než Q12 kde jsou příjmy nad 100 tis měsíčně. A ty jsi viděl jejich výplatní pásky? Ovšem, pokud bereš v Amway nad 100 tis. tak jsi začal v devadesátkách. Nevěřím tomu že je v ČR někdo, kdo tuto úroveň vybudoval poté. Ovšem v případě, že máš od Amway 100tis za měsíc se stáváš plátcem DPH! To znamená, že státu odvedeš dalších 21 procent z příjmu, který jsi od Amway dostal… Ano něco se ti vrátí formou vratky, ovšem není to mnoho…..

  • Pokud máš tedy od Amway 100 tis za měsíc, tedy 1.2 mil za rok, jsou tvoje daně a odvody pokud daníš paušálem cca 14o tis za rok + DPH, tedy dalších cca 140 tis, celkem tedy na odvodech cca 280, ok budeš mít nějaké daňové odpočty jako je např. hypotéka, dítě a tak. Takže ve finále zaplatíš na daních tak 240 tis za rok. Potom ti tedy zbývá 960 tis ročně, tj. 80 tis měsíčně. Pokud budeš platit splátku na auto a jeho provoz např. 16 tis měsíčně, protože člověk na smaragdovi prostě musí dělat tak trochu dojem na nováčky, že je za vodou, tak ti zbývá 64 tis měsíčně. A to vůbec nepočítám útraty za hezké oblečení, útraty za kafe v kavárnách a pod… Takže zbude 64 tis tis měsíčně pokud budeš v Amway superstar a z toho máš utáhnout např. 3 člennou domácnost. Nehaním ti to , klidně si to dělej, chci tímto pouze sdělit, že chleba v Amway a v multilevelu obecně je fakt hodně tvrdej.

 13. Bože, snad nevěříte tomu ušmudlanýmu outsiderovi se zastydlou pubertou, kterej právě honí v pokojíčku u rodičů nejen svoje ego, že něco vydělává v Amway? Prostě nemá čím machrovat, protože fotr bez práce díky koronaviru mu nekoupil novej ajfoun, tak se rozhodl oslňovat baby svým údajným úspěchem v Amway, ale ve skutečnosti nemá ani na prázdnej obal Hymmu pokoutně koupenýho někde na Bazoši…

  Ale já ho chápu, baby na něj serou, rodiče nasraný, že z něj nic nebude, tak si chce dokázat, že má aspoň na trollení, ale jde mu to dost blbě, asi jako kdyby Babiš vyprávěl dětem pohádky a myslel si podobně jako on, že děti ukonější a ony budou s pochopením na tváři usínat… Ale ve skutečnosti s křikem a hrůzou v očích půjdou radši spát na balkón, jen aby se podobných horrorů vyvarovaly a nemusely takovou hrůzu už nikdy a nikde potkat…:-D

  Ale já už jsem dospělý, tak mi to nevadí, jenomže na pohádky a horrory už věřit nebudu nikdy…:-)

 14. Tak jen v rychlosti, protoze ztracet cas s takovym negativnim clovekem opravdu nehodlam 🙂
  1) jak jsem uz zminil – cemu verite nebo neverite to je jen vase vec
  2) je mi 35, tudiz pubertu uz mam davno za sebou a muj tata nastesti jeste zamestnani ma, kdyby o nej nedejboze prisel tak alespon diky nasemu byznysu muzeme pomoct ale verim ze tech par let do duchodu uz v klidu vydrzi :)). PS: z iphonu práve pisu coz mozna jde videt adminovi
  3) manzelku mam a diky bohu za ni, mame krasne manzelstvi i po vice nez 1o letech, coz se dneska o hodne lidech rict neda. A ver nebo ne, castecne je to i diky knizkam ktery jsme na to tema precetli, nejvic nam asi pomohlo 5 jazyku lasky. Ale neoredpokladam ze by admin cetl takze asi zbytecne doporuceni 🙂
  3) rodice jsou na me hrdi, to ti taky nevyslo 😉
  Podle me nejsi dospely ale nemocny. Tak pekny den preju 😉

  • Jo, radši se dál plácej s někým na semináři a říkej si, jak je bezva mít těsně před exekucí , ale přesto dělat body…no a po exekuci už Tě nikdo na semináři neuvidí, tak se ostatní dál budou moct plácat…:-)

   Dobře, pubertu už máš dávno za sebou, ale rozum jsi bohužel stále nedostal a pochybuju, že se tak někdy stane – to dřív fakt začneš v Amway vydělávat, ale víme, že to pravděpodobněji začne Bureš mluvit pravdu o tom, jak přišel k Anofertu…

   No a vidíš, jak se jednoduše sám usvědčuješ ze lži – s manželkou máte krásný vztah, což se o ostatních říct nedá – ale proboha, jak bys to mohl vědět o ostatních , když sám jsi šťastný a na semináři je taky každý šťastný? Prostě si furt něco nalháváte a řídíte se heslem, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou – jenomže daleko líp je na tom opravdu člověk, který má sice život na hovno, ale aspoň si to umí přiznat, aby začal konat změny správným směrem.
   A navíc číst v posteli pět jazyků lásky a furt odskakovat ke knížce…hmm, to budeš nejspíš Casanova, co? 😀

   Ano, rodiče jsou jistě hrdí, že musí furt kupovat předražené krámy, ale co by pro retardovaného synáčka neudělali, že? Však proto jsou rodiče, protože oni tu jsou přece z morálního hlediska od toho, aby synáčka z důchodu dotovali, když už mu nedokázali zajistit dobrou genetickou výbavu…
   Hezký den…:-)

   • S tebou fakt nemá smysl o čemkoli diskutovat, je to ztráta času pro nás oba..
    Člověk se tady snaží slušně a pravdivě popsat, že Amway není to co byla v roce 94, když tady byly různé pochybné skupiny, že je to úplně někde jinde, 8 let po sobě je to největší firma v oboru MLM a přímého prodeje na světě, neustále přibývá nových platinových a výše kvalifikovaných, navíc přidává peníze do kompenzačního plánu, místo 4% podpůrné odměny za 21% větev je teď 6%. V době, kdy zkrachovalo nejvíce byznysů od roku 1994, Amway roste a docela úspěšně jsme se transformovali do online, takže semináře i open meetingy jsou stále, jen neprobíhají osobně nýbrž online, fb, youtube, zoom…Ale když má prostě někdo klapky na očích.. komu není rady, tomu není pomoci. Jak se říká, nejhorší je srážka s blbcem. Pokud neumíš nic jiného než pomlouvat, nadávat a zesměšňovat, pak tě lituji, tvůj život musí být hrooozně smutný… jsi asi podobný psychopat jako ten starosta jisté pražské části, který byl na zápase Slavie 😉
    no nic ať se daří, má návštěva na tomto webu byla čistě ze zvědavosti, ale vidím že k ničemu nevedla.

    • VPA: Ty jsi nějaký Amway disident, ne? V roce 1994 to tady rozjel Roman Hassmann. Jsi první Amwayák, kterého vidím, že do něj ryje. To jsem čekal tak až po jeho smrti, podobně jako v SSSR se Stalinem. Asi se nebojíš…

     A ta změna ze 4% na 6% podpůrné odměny, to je dobrý point. To opět přidává peníze těm pár lidem nahoře a nikomu jinému. Amwayáci jsou zvláštní, já být Amwayákem, jásal bych, kdyby někdo přidal lidem na 3%, 6%, 9%…, vy jásáte, když dostane přidáno někdo někde vysoko nad vámi, kdo byl jedním z prvních.

     Jinak Amway neroste ani tady, ani světově. Touhle dobou jste měli mít obrat 20 miliard dolarů ročně, podle toho, co jsem slyšel ze starších nahrávek. A taky ho máte, jen ty roky na to potřebujete tři. 🙂

     Do Novotného bych se taky netrefoval, jeho táta vás kdysi podpořil. Je to nějaké 20+ let staré VHS video, kterým dodnes ospravedlňujete působení firmy. On tenkrát jeho táta byl za pěkné peníze na Amway tleskací akci nejspíš, a nějaký Amwayák ho odchytl v zákulisí. Přece, když ho platíte, ti neřekne, že jste banda podvodníků… 🙂

     A na závěr, našel jsem jeden starý rozhovor s Hassmannem, kde tvrdí, že za rok (nejspíš 2008) dostal od Amway 6 500 000,-. To byl tehdy diamant, teď je dvojitý, kolik tak může brát? 10 000 000,-? A mezi všechny distributory v Čechách a na Slovensku se přitom za rok 2019 rozdělilo necelých 154 000 000,-. Zatímco ty desítky tisíc oveček většinou spláčou nad výdělkem, tak tady je jasně vidět, že v pyramidové hře je potřeba být první.

     https://www.lidovky.cz/noviny/nejvyssi-diamant-se-citi-patriotem.A090320_000010_ln_noviny_sko

     • Neber život moc vážně, stejně z něj nevyvázneš živý

      A co potom diamanti Šimkovi, smaragdi Jaszinsti, Turonovi, Bendovi, Cizkovi, Cizkovi, Raškovi, Jandovi, Richterovi, atd., safiri treba Techl, Machacek, Simek… a spousta rubinu, perel, a samozrejme platin. Ti vsichni vydelavaji pres 100k mesicne. A to jsem vyjmenovaj jen nasi skupinu Yager :-)))))))))))) ale jasně, byznys nefunguje 😀 tak si dál chodte do práce a vydělávejte někomu jinýmu, my to nějak přežijem i bez vás

      • Mám za to, že všichni tebou jmenovaní nejsou v současné době v příliš dobré psychické pohodě, protože jsou defacto odříznuti od příjmů ze seminářů. Verbování lidí se přesunulo do online a to jsem zvědavej jak budou někoho přes web ukecávat a jak mu prodávat licenci….pěkně blbě. Můžete vykládat jak to strašně přes online frčí ale já se podívám na výroční zprávu za rok 2020, která bude zveřejněna v polovině tohoto roku. Odhaduji propad tržeb tak o 10 procent.

       • Neber život moc vážně, stejně z něj nevyvázneš živý

        Můžeš se mrknout, už jsou výsledky za 2020. Ale asi tě moc nepotěším… jsme pořád první a dokonce rosteme!!! 😉 😀
        ——————
        Zřejmě se všichni shodneme, že rok 2020 přinesl nám všem jedinečné výzvy, neúspěchy a nezapomenutelné lekce jak v životě, tak i v práci. Přesto všechno a díky vytrvalosti a odolnosti našich zaměstnanců a vlastníků podnikání Amway (VPA), společnost Amway vykázala v roce 2020 tržby ve výši 8,5 miliardy USD, což je nárůst o 2 % oproti roku 2019.

       • Neber život moc vážně…: Gratulujeme, zajímavé, že výsledky jste sem psal dřív, než se objevily na internetu. Ale dnes už se to dá najít. Každopádně z těch největších firem je to nejslabší výsledek. Herbalife je o 15% výš meziročně a Nu-Skin o 7%. Taky je ten výsledek pořád o třetinu horší, než historicky nejlepší výsledek Amway – 11,8 miliardy dolarů. Výsledky za poslední 3 roky byly 8,8, 8,4 a teď 8,5 miliard dolarů. Tedy gratulujeme ke stagnaci.

        A když jste tak znalý, čísla za ČR a SR by nebyly? Tipl bych, že byl pokles, jinak byste se už pochlubili. Možná všichni obhájili pozice, hlavně díky té honbě za vitamíny na jaře 2020, ale růst nebude, to už bychom to věděli skoro dva měsíce…

       • Antišmejd

        Neber život moc vážně – gratuluju, čili jste se dostali nad úroveň roku 2009 (8,4 miliardy), ale pod obrat v roce 2010 (9,2 miliardy) , takže i přes zvyšující ceny nejste stále schopní produkovat další zbohatlíky ve svém středu – prostě nahoře jsou jenom ti, kteří tam byli odjakživa, ale i ti chudnou, když zakladatelé do systému cpou svoje krámy se stoupajícím provizí pro sebe, ale ne pro distributory…:-)

      • Jo k těm Vaši výdělkům v Amway, kterými se neustále oháníte na seminářích. To příteli NESJOU zisky, to je hrubý příjem z podnikání, které má určité náklady!!!
       Příklad:
       Pokud máš tedy od Amway 100 tis za měsíc, tedy 1.2 mil za rok, jsou tvoje daně a odvody pokud daníš paušálem cca 14o tis za rok + DPH, tedy dalších cca 140 tis, celkem tedy na odvodech cca 280, ok budeš mít nějaké daňové odpočty jako je např. hypotéka, dítě a tak. Takže ve finále zaplatíš na daních tak 240 tis za rok. Potom ti tedy zbývá 960 tis ročně, tj. 80 tis měsíčně. Pokud budeš platit splátku na auto a jeho provoz např. 16 tis měsíčně, protože člověk na smaragdovi prostě musí dělat tak trochu dojem na nováčky, že je za vodou, tak ti zbývá 64 tis měsíčně. A to vůbec nepočítám útraty za hezké oblečení, útraty za kafe v kavárnách a pod… Takže zbude 64 tis tis měsíčně pokud budeš v Amway superstar a z toho máš utáhnout např. 3 člennou domácnost. Nehaním ti to , klidně si to dělej, chci tímto pouze sdělit, že chleba v Amway a v multilevelu obecně je fakt hodně tvrdej.

      • Jak ověřit tvrzení, že všichni tebou jmenovaní mají více než 100k měsíčně? Pokud máš příjem od Amway alespoň 1 mil za rok, tak se musíš stát plátcem DPH, protože příjmy, které ti posílá Amway na účet prostě neschováš.

       Co kdybychom ověřili tvé tvrzení ohledně toho, že všichni výše jmenovaní mají alesp. 100k měsíčně? No můžeme je vyhledat v registru plátců DPH. Pokud tam nebudou, tak NEMAJÍ příjem od Amway 1 mli/rok, tedy ani 80 tis/měs.
       PS: Škoda, že zde nemáš uvedeno své jméno, protože existuje 99 procent pravděpodobnost, že ti tvé tvrzení do 10 let omlátím o hlavu, protože toho do 10 let necháš.

      • Jo, já budu chodit do práce, z výplaty kupovat předražený krámy z Amway, abys z toho měl pár drobtů, tak to fakt ne – daleko radši dám vydělat skořápkáři v temném podloubí , protože budu vědět, že když přijdu o pět tisíc, on pět tisíc vydělá, ale když utratím pět tisíc u Amwayáka, tak já prodělám asi čtyři tisíce, ale on vydělá sotva sto padesát korun…:-)

      • Jo, těm to šlape, většina výše uvedených vstoupila tak před 25 lety, tedy zase, byli na začátku. Jenže Amway není jen těchto pár jmen, ale skoro 40 tisíc lidí. Když tihle všichni berou takové hromady peněz, tak co pak ten zbytek? Ten může akorát tak hýkat na seminářích a snít…

    • Ahoj, jak dlouho děláš Amway a jaký máš výsledky???

 15. Ahoj VPA, to víš, Antišmějd se s tím nepáře a co si myslí to napíše.
  Píšeš o fungování různých pochybných skupin, jenom nechápu jak je možně, že Amway povolila jejich fungování když je to dle tebe nejlepší firmy na světě. Jeslti to není náhodou tak, že je prostě Amway tiše tolerovala pokud dělali obrat a tím pádem zisk. Stejně jakou když si banky či operátoři najímali různé pochybné společnosti na lovení klientů a prodej kreditních karet.
  Dále hovoříš o vzestupu tvého obchodu na základě online platfotrem… to uvidíme na základě výroční zprávy za rok 2020, která bude vydána cca polovině tohoto roku.
  Já jsem do hloubky přesvědčen, že osobní kontakt je pro obchod nutný, zvláště pro prodej zboží, které prodáváte vy.

 16. ODPOVĚĎ PRO: Neber život moc vážně, stejně z něj nevyvázneš živý
  Řešil jsem příteli Českou pobočku Amway. Chápeš to???? Umíš číst???

  Znovu ti opakuji, že tvoji kumpáni co organizují semináře jsou dost v křeči, protože jim vypadl podstatný zdroj příjmu ze vstupného.
  Nepřektucuj mé tvrzení jako admin z amwa-fakta. Navíc žádná účetní uzávěrka za českou pobočku zveřejněna nebyla. Odkaz zde: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=434701

 17. Pro: Neber život moc vážně, stejně z něj nevyvázneš živý.
  Odhaduji propad tržeb z roku 2019 na rok 2020 tak o 10 procent a to z toho důvodu, že nemůžete manipulovat s lidmi face to face. Vaše drahé produkty jsou z onlinu prostě neprodejné. Dále, pokud situace s kovidem bude pokračovat ještě cca půl roku, tak odhaduji propad tržeb za rok 2021 o dalších 20 procent. To vše se dozvíme z porálu justice.cz po zveřejnění účetních uzávěrek, ovšem jestli víš co to je. To je totiž jediný relevantní zdroj informací.

  • Neber Zivot vazne

   Jelikoz mame vitaminy nejlepsi na svete tak to vidim spis na narust ale cekej si 😉

   • Časová schránka

    Ty jsi reálný člověk, který si nechal opravdu vypláchnout mozek amwayáky, nebo si jenom z toho děláš srandu?

   • No hlavně aby ti tvůj byznys rostl. Nezapomeň si na konci roku spočítat kolik jsi utratil za vše co souvisí s Amway a pak si spočti kolik jsi dostal na provizích a kolik jsi měl marži za zboží. Protože 99 procent z Vás končí každý rok v brutálním mínusu. Tedy podnikám první rok, ok mohu mít ztrátu, podnikám druhý rok, no to už je tvá ztráta na pováženou a např. ve Švýcarsku, pokud by jsi druhé zdaňovací období uzavřel se ztrátou měl by jsi zakázáno podnikat na několik dalších let.
    Podnikám třetí rok se ztrátou, no buďto jsem Amwayák nebo hlupák.
    Máš nějaké vědecké či srovnávací studie které by hovořili o tom nebo dokládaly, že ty vaše vitamíny jsou nejlepší na světě???

    • Určitě na to, že jejich vitamíny jsou nejlepší, nějaké „důkazy“ mají. Jak se to dělá, je v Mikýřově videu o Čmolíkovi. Založíš si nějaké „nezávislé“ asociace, které platíš, a ty se tváří jako nezávislé a doporučují to „nejlepší“ a Amway lumíci výskají blahem…

     Kdo má mezi ušima mozek, prokoukne to snadno, ale když vidím chování Čechů v této těžké době, jsem překvapen, že Amwayáků není daleko víc. Národ je na to blbý dost bohužel…

 18. Neber život moc vážně, stejně z něj nevyvázneš živý

  Třeba tohle? Umíš anglicky?
  zdroj: https://www.euromonitor.com/amway-claims
  Pokud je něco nejprodávanější, znamená to že je po tom poptávka a tím pádem je to nejlepší jaký může být, nemyslíš?
  NUTRILITE CLAIMS
  CLAIM: “NUTRILITE IS THE WORLD’S #1 SELLING PROTEIN SUPPLEMENTS BRAND.”
  Methodology: Source Euromonitor International Limited; protein supplements category, % retail value share, 2020 data.

  CLAIM: “NUTRILITE IS THE ONLY GLOBAL VITAMIN AND DIETARY SUPPLEMENT BRAND TO GROW, HARVEST, AND PROCESS PLANTS ON THEIR OWN CERTIFIED ORGANIC FARMS.”
  Methodology: Source: Euromonitor International Limited: Based on a 2019 review of global Vitamin and Dietary supplement manufacturers; their ownership of the entire production process, from organic farm to manufacturing. Euromonitor does not accept or assume responsibility to any third party in respect to this claim.

  • Ne, to jen znamená, že tupí Amwayáci si kupují předražené sračky s vidinou toho, že z nich jednou budou boháči.
   Ovšem v praxi to je tak, že většina prodělá nebo vydělá jen uplně směšné peníze a časem toho nechají.
   Stejně jako to udělali skoro všichni, co tu obhajovali amway před 5 nebo 10 lety a jako to jednou uděláš ty…

   • Neber život moc vážně, stejně z něj nevyvázneš živý

    ja nebyt amwey, ja neutracet predrazena vyrobek ja pracovat

    • Neber život moc vážně, stejně z něj nevyvázneš živý

     Omlouvám se, to psala moje kočka…

     • Časová schránka

      Velmi vtipné.
      Na realitě to ale nic nezmění.

     • Neber život moc vážně, stejně z něj nevyvázneš živý
      Podle tvych prispevku jsi uspesny amwajak.Ja mam zajem se vratit po dvaceti letech zpatky do amway,takze byl bych rad kdyby jsi byl muj osobni sponsor.Jiste me naucis v amway vydelavat ty miliony aby jednou mozna jednou v budoucnu si pro me pred nasi fabriku prijela ta bila limuzina a odvezla me k memu soukromemu tryskaci se kterym odletim do me privatni vily nekde v karibiku kde se budu na plazi valet a koupat se v mori a mi privatni bankeri me budou kazdy den volat a rikat o kolik milonu z podnikani v amway se rozrostlo me konto.Ale jeste nez me zasponzorujes tak byl bych rad kdyby jsi me poslal na muj email vysledky tveho amwajackeho podnikani za posledni dva roky,kolik jsi prodal zbozi a kolik jsi naverboval lidi do amway.Uz jsem se na to ptal nekolika tvych amwajackych kolegu co tady tak zurive obhajuji to vase amwajacke podnikani,ale bohuzel nikdo se neozval.Tak co chlape,mas koule ukazat me tve vysledky a znovu me naverbovat do amway??????Tady je muj email,cekam na tvou odpoved BURDA@SEZNAM.CZ

      • Amwayáku, je to troll, tipuju, že se nechal zblbnout, přišel o nějaký prachy, pak se jednoho dne podíval do zrcadla a zhrozil se, co v něm vidí za kokota a pak se rozhodl své blbosti všude smát a dělat si prdel, tak bych ho nechal, ať si poslouží tady podle libosti, protože na faktech by ho už dávno zablokovali…:-)

       • Vláďa T

        Na Amway faktech by ho snad nezablokovali ale vše zcenzurovali jako se to stalo mě.

        Napřed mě jeden Amwayák nazval lhářem a když jsem poslal video s fakty, tak byl odkaz ihned smazán:-) 🙂

        Hold fakta bolí 🙂

      • V daňovém přiznání bude mít nejspíš prd.

       Vysoké příjmy nepříznivá mnoho vyšších uplinů. Kvůli optimalizaci. Není výjimkou že mnoho příjmů z pomůckového byznysu mají rozděleno mezi několik pořádajících firem – právnických osob. Aby nemohli tvrdit že vydělávají mnoho na pomůckovým byznyse… a vo tom to je:-)

  • Neber život…: Koukal jsem na víc těch claimů a někde třeba dělají závěry z dat za dva měsíce, jinde evidentně dělají pro Amway speciální kategorie, aby v nich firma mohla být první a u některých těch claimů se dokonce vzdávají jakékoliv odpovědnosti za ten claim… 🙂

   Jestli chceš znát realitu, podívej se sem:

   https://brandirectory.com/

   Třeba mezi 50 největšími kosmetickými značkami není Artistry vůbec. Přesto Euromonitor tvrdí, že jste jedničky. Proč? Protože nebere normální značky v potaz, ale pro vás na míru a za poplatek Euromonitor vytvořil kategorii prestižních značek. Nikdo vlastně neví, co to znamená a kolik je v takové kategorii soupeřů, možná jste v té kategorii jediní a to pak není těžké vyhrát… 🙂

   Amway ovečka si radostí zabečí blahem, jak je ta firma, které dělá pitomce super, zatímco jiní se zasmějí neuvěřitelné naivitě Amwayáčků…

   Ty mi připomínáš jednoho kamaráda, který věřil, že když na víně za 70,- v supermarketu jsou tři lesklé nálepky z kdo ví jakých soutěží, že je to opravdu nějaké velmi kvalitní víno. Nepochopil vůbec, že ty „soutěže“ se primárně dělají za účelem marketingu a propagace a vyhraje v nich prakticky každý, kdo se zúčastní, neboť si ty soutěže často organizují ti výrobci sami.

   Moudrému napověz, hloupý ať si dělá Amway dál…

 19. Neber život moc vážně, stejně z něj nevyvázneš živý

  ještě doplním, aby se někdo nechytl toho že jsme největší jen v proteinových suplementech 😀
  CLAIM: „NUTRILITE IS THE WORLD’S #1 SELLING VITAMIN AND DIETARY SUPPLEMENT BRAND.“
  Methodology: Source Euromonitor International Limited; Vitamins and Dietary Supplements, World GBN, Retail Value RSP, % breakdown, 2019.

  • Pokud je ten tvůj byznys ať už z produkty Amway či Nutrilite tak velký, tak potom fakt nechápu proč tvoji vůdci a 90% vysokých odznaků ve tvém byznysu žije po bytech, ve skromných domácnostech či dokonce v pronájmech…

   Pokud by bydleli dobře, vsadím se že by to dali najevo, protože přeci potřebují dělat dojem na své ovečky. Nechtěj abych si vzal nějaký ten starý časopis, našel nějaké vysoce oceněné odznaky, našel si jejich adresu dle obchodního rejstříku a následně se podíval přes mapy.cz do katastru zdali je to jejich nemovitost….

   Nezlob se na mě ale před lety vypadalo parkoviště na semináři před halou jako sraz starých pleček, nebo dokonce jako autovrakoviště.
   No a v sekci vyhrazené pro parkování 21procentních a výše to byla z 90 procent vozidla nižší střední třídy. A ta slušná auta byla těch, kteří jsou finančně zainteresováni do organizování seminářů.

   Takže si z nás nedělej legraci.

   • Jane, podle mě to je troll, co se nudí, a tak si chce zatancovat na hrobě mrtvoly, ale všichni víme, že do Amway dnes může vstoupit jenom zoufalec v exekuci a bez mozku, takže mu vstup jeho situaci nezhorší…
    Čili ať se klidně Neber život baví dál, je sice nevtipný, ale taky neškodný…

 20. Časová schránka

  To je pravda.
  Admin Amway-fakta i po minimálně 20 letech v nejlepším byznysu bydlí v malém panelákovém bytě a chodí každý den do práce.
  Pan Vávra, který dlouhá léta hájil do krve Amway byznys ve všech diskuzích (stačí si zadat jeho přezdívku do google), je také stále chudákem a na Amway už se vykašlal.
  A spousta dalších to samé…

  Jediný aspoň trochu bohatý amwayák je v ČR Hassmann, ale ten dělá semináře a hlavně i klasické podnikání, pokud se tedy tak dá nazvat vedení realitky, diky které přišly rodiny o desitky milionů a on ji pak přepsal na bílého koně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *