Jak pracuje Setzer

Jak pracuje Setzer International? Pravidelné čtení doporučené literatury, každodenní poslech motivačních CD, používání výhradně zboží od Amway, pravidelné  nákupy v hodnotě přibližně 5 000 Kč, pravidelné chození na semináře (žádný nevynechávat)…

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD STRATEGIE JEDNÉ SKUPINY AMWAY

STRATEGIE – PRAVIDELNÉ AKTIVITY
„Od každého člena týmu se očekává, že bude napojený na systém a bude tedy dodržovat pravidla, která se používají ve strategii systémového budování týmů. Prvním pravidlem je, že VPA/M+ bude každý den číst alespoň 15 minut knihu doporučenou společností Setzer International, kterou napsali úspěšní a bohatí lidé. Existuje zde totiž předpoklad, že čtením se postupně vryjí myšlenky těchto lidí do paměti a myšlení VPA/M+ a on časem bude schopen chovat se a myslet stejně, tedy úspěšně a jako člověk, který umí vydělávat peníze. Druhým pravidlem je, že každý VPA/M+ bude každý den poslouchat jedno motivační CD nebo MP3 s nahrávkami ze seminářů jak z České republiky, tak ze zahraničí, CD, která natočili bohatí a úspěšní lidé a CD, která vysvětlují konkurenční výhody výrobků a systém každodenní práce VPA (jak kontaktovat, jak ukazovat plán, jak vést follow up, jak ukázat plán na tabuli, opakovaná spotřeba, kroky k úspěchu atd.). Třetím pravidlem je, že VPA/M+ má nahradit postupně zcela svoji spotřebu výrobky Amway a ty má nakupovat ideálně každý měsíc v prvních třech dnech, kde existuje 10% bodové zvýhodnění. Celý tým nakupuje první nákup na začátku měsíce a říká tomu „zabíjení nuly“, tedy nulové bodové hodnoty na účtě VPA/M+. Ideální měsíční nákup, který se snaží sponzoři a teamoví leadeři maximálně podporovat, je minimálně 100 B.h., což ve skutečnosti představuje pravidelný nákup výše uvedených výrobků v hodnotě přibližně 5 000 Kč. Čtvrtým pravidlem je snaha udělat každý měsíc Go Gettera, tedy stavební kámen úspěchu a sponzorování do hloubky a do šířky. Pro získání uznání Go Getter je nutné ukázat měsíčně patnácti prospektům 15 celých nezkrácených marketingových plánů, z toho alespoň jednoho prospekta zaregistrovat jako VPA/M+ a navíc udělat 100 B.h. na osobní spotřebě. Pátým pravidlem je nevynechat jediný seminář, ať už je to seminář normální, produktový, větší speciální jako třeba vánoční nebo největší free enterprise jednou do roka. Každý měsíc je většinou alespoň jeden seminář s cenou lístku kolem 300 Kč u těch menších, kdy daná cena pouze kryje náklady za pronájem konferenčního sálu v některém z místních hotelů a vystoupení speakerů je zadarmo. Tato pravidla jsou základní a jejich dodržování se předpokládá, protože lidé v Amway věří, a je to i prokazatelná pravda, že ten, kdo není napojený na systém (čtení, poslouchání, pravidelná aktivita) a nechodí na semináře časem odpadne a přestane i nakupovat. Další pravidla už nejsou vynutitelná, ale vzhledem k udržení dobrých vztahů v týmu se předpokládá jejich dodržování. Šestým pravidlem tedy jsou pravidelné týdenní schůzky s teamovým leaderem, plánování aktivity a hodnocení uplynulého týdne. Toto v rámci dané skupiny probíhá v neděli večer a je to spojeno s tzv. kontaktovačkou, tedy telefonováním na různá čísla, která členi týmu získali během týdne např. rozhovorem s lidmi, jestli by měli zájem zapojit se do jednoho projektu v oblasti e-commerce a mít z toho zajímavé peníze. Cílem telefonátu je domluvit si obchodní schůzku pro ukázání marketingového plánu Amway na neutrálním pohodlném místě – tedy obvykle v Praze v nákupních centrech. VPA/M+ volají během večera nebo i během týdne na mnoho telefonních čísel, protože si chtějí domluvit na měsíc minimálně 15 schůzek. V network marketingu funguje totiž známý zákon průměrů, který udává typické průměry 10:6:3:1, tedy 10 prospektů si vyslechne prezentaci, 6 se jich nadchne a prohlásí, že s tímto druhem podnikání začnou, 3 opravdu začnou a z nich jeden bude úspěšný, jeden odejde a jeden bude pokračovat v nákupu produktů. Z toho tedy plyne, že na 10 ukázání plánu či na deset prezentací VPA/M+ s velkou pravděpodobností získá jednoho produktivního dlouhodobého distributora – pokud je dobrý v prezentování a komunikaci. Podobné pravidlo platí i u telefonování a proto vzniká časem u VPA/M+ problém po vyčerpání všech přátel a známých jak shánět stále nové kontakty. Většinou to řeší buď přístupem k nějaké už vytvořené databázi kontaktů nebo kontaktováním neznámých lidí na vytipovaných místech, popř. kdekoliv se během dne pohybuje. Sedmým pravidlem této skupiny je účast na společných kontaktovacích schůzkách, které mají usnadnit členům získání kontaktů na cizí prospekty. Více VPA/M+ od jednoho týmového leadera se sejde na určitém místě a po určitou dobu oslovuje kolemjdoucí, které kvalifikuje – tedy zjišťuje jejich zájem o podnikání, peníze, volný čas a potažmo o ukázání marketingového plánu. Jelikož se jedná o poměrně psychicky a komunikačně náročnou aktivitu, jsou všichni členové týmu vyškolení, znají nebezpečné otázky a odpovědi na ně a mají také připravenu zkrácenou verzi marketingového plánu, která má prospekta zaujmout a přimět k domluvení další schůzky nebo telefonátu. Při těchto kontaktovacích schůzkách jde VPA/M+ čistě o získání telefonního čísla a doslova se vyhýbají udání e-mailové adresy. Zde se právě projevuje nutná potřeba načtených knih, naposlouchaných CD, naučených kontaktovacích vět a dokonalá znalost všech informací a marketingového plánu, aby VPA/M+ zvládl situaci s nadhledem a postojem. Posledním osmým pravidlem je pravidelná aktivní účast na všech vzdělávacích, propagačních, prodejních a motivačních akcích. Mezi ně patří konkrétně v dané skupině každé pondělí tzv. produkťák, tedy přivedení prospektů na schůzku, kde jsou předváděny různé výrobky Amway, které daní VPA/M+ mají a kde jsou zdůrazněny jejich vlastnosti a výjimečnost. Produktová schůzka se pořádá, i pokud se žádnému z VPA/M+ nepodaří přivést žádného prospekta, a tehdy funguje jako teambuildingová akce a nacvičování prezentací jednotlivých výrobků, ve kterých se VPA/M+ střídají. Každou středu je tzv. tabulák, čili schůzka, kam jsou přivedeni prospekti od všech členů týmů a jeden VPA/M+ jim ukazuje marketingový plán na tabuli. Opět i zde, pokud nikdo cizí nepřijde, pořádá se většinou alespoň cvičná schůzka. Konečně každý čtvrtek je večer tzv. open meeting, což je ve skutečnosti opět ukazování plánu na tabuli, ale tentokrát ve větší skupině výše postaveného VPA/M+ a v oficiálních reprezentativních prostorech, jako je např. budova Hospodářské a agrární komory České republiky nebo pronajatý konferenční sál v hotelu. Protože u těchto prostor je nutné zaplatit za krátkodobý pronájem, platí každý VPA/M+ za vstup na tuto akci většinou 50 Kč. Pokud s sebou přivede prospekta, ten nic neplatí a má vstup zadarmo. Na open meetingu je každý týden ukazován ten samý marketingový plán Amway v minimálních obměnách v komentáři VPA/M+, který schůzku vede. U všech těchto akcí se předpokládá minimálně slušné a společenské oblečení všech VPA/M+, ideálně oblek u mužů či kostým u žen, protože každý VPA/M+ má mít na mysli, že se účastní obchodních schůzek. Poslední už méně pravidelnou aktivitou je tzv. dreambuilding (vytváření snů), kdy se celý tým jezdí dívat na věci, které by jednou chtěl mít, tedy např. na luxusní auta, domy, kuchyňská studia a jiné věci, které jednotlivé členy týmu zajímají. Tato aktivita je zaměřena na udržení motivace, nadšení a přesvědčení a druhotně také na budování a zlepšování vztahů v týmů. Konečně, pokud se jedná o ideálního VPA/M+, který dokáže všechna tato pravidla víceméně dodržovat a žít jimi, představuje pro něj jeho tým (tedy nejbližší lidé z jeho sestupné a vzestupné linie – uplini, downlini a crosslini) nejdůležitější vztahy a lidi, které nejčastěji během týdne a měsíce vídá. Důsledkem je, že se na nich tedy stává poměrně závislým – jak psychicky tak názorově.“

PRAVIDLA PRO SKUPINU
„Skupinu tvoří sponzorská linie, kde mají mezi sebou jednotliví členové tři základní typy vztahů. VPA/M+, kteří se zapojili do podnikání Amway před daným VPA/M+ a tvoří jeho osobní sponzorskou linii nad ním (tedy sponzor VPA/M+, sponzor sponzora atd.) se nazývají uplini. Osoby, které jsou v osobní linii VPA/M+ pod ním (sám je zasponzoroval nebo je zasponzoroval jím zasponzorovaný člověk atd.) a jejichž měsíční obrat nákupů se VPA/M+ připočítává k jeho osobní spotřebě, se nazývají downlini. Posledním typem vztahu jsou crosslini, kdy jsou dva VPA/M+ oba zasponzorováni stejným VPA/M+ (nebo alespoň jejich sponzoři mají v linii vzhůru stejného sponzora) ale jsou každý v jiné větvi tohoto tzv. teamového leadera. Většinou spolu úzce nespolupracují a jsou si vlastně konkurencí, nicméně se znají a setkávají se na mnoha společných aktivitách týmů svého kořenového sponzora. Upline znamená v překladu nahoru linií, downline dolů linií a crossline křížem v linii, tedy v sousedící linii stejného teamového leadera. Vzhledem k danému VPA/M+ jeho downlini tvoří jeho sestupnou linii a jeho uplini tvoří jeho vzestupnou linii. Pro takto definovanou skupinu existují pravidla, která by měli VPA/M+ dodržovat, aby jejich vztahy navzájem dlouhodobě fungovaly a skupina neměla tendenci se rozpadnout. V rámci této konkrétní skupiny se mluví o tzv. pěti zabijácích businenessu. Prvním z nich je pouštění negativity do skupiny – VPA/M+ nesmí do své sestupné linie šířit žádné negativní informace – nesmí mluvit o neúspěchu, nespokojenosti a problémech, protože má sestupnou linii vést a má být pro ně tedy pozitivním přesvědčeným vůdcem, který řeší problémy jejich a ne svoje. Negativitu a problémy má VPA/M+ řešit se svým sponzorem, který ho vede, tedy obecně se svými upliny. Pomlouvání v jakékoliv úrovni a vztahu ve skupině je nepřípustné. Druhým zabijákem je půjčování peněz – členové týmu mezi sebou nemají mít žádné dluhy, a pokud jim nějaké vznikly, mají je co nejdřív splatit. Tato situace může vzniknout velmi rychle např. u kombinované objednávky, kdy Amway platí za objednávku oficiálně pouze ten, kdo ji zadá za ostatní, nebo v případě nákupu lístků na seminář, které není možné koupit přímo, ale pouze od svého sponzora, který si nejdříve koupil opět od svého teamového leadera odhadnutý počet lístků pro svoje downliny a pro očekávané nové VPA/M+. Tyto dluhy by se měly tedy vyrovnat okamžitě nebo co nejdříve. Třetím zabijákem je ego, tedy přehnaná sebejistota a sebevědomí, kdy si daný VPA/M+ nechce nechat poradit od svého sponzora a vzestupné linie, nezajímají ho vyzkoušené postupy a chce si dělat všechno po svém. Může se jednat třeba o nevhodné vedení lidí, ne úplně optimální ukazování marketingového plánu s přidáváním nebo naopak zatajováním informací či špatné kontaktování bez ochoty to změnit a mluvit se svým teamovým leaderem. Čtvrtý zabiják představuje sex ve skupině – i když partnerské vztahy nejsou zakázány, nedoporučuje se, aby spolu měli osobní vztah upline a downline nebo dva crosslini, protože v případě jakýchkoliv problémů je s velkou pravděpodobností přenesou do své skupiny. Posledním pátým zabijákem je crosslining, což znamená, že crosslini se sice mohou setkávat a přátelit, ale nikdy by se neměli bavit o svém podnikání Amway, svých výsledcích, svých snech a už vůbec ne o tom, jak s nimi jejich společný teamový leader pracuje, protože ten má s každým z nich jiné plány a navíc při jejich vedení zohledňuje jejich povahu. Sponzor musí u svých downlinů určit zda jsou převážně cholerici, sangvinici, melancholici či flegmatici, a podle toho s nimi následně pracovat tak, aby je motivoval a měl u nich respekt. I zde se opět projevuje nutná potřeba znalostí z oblasti personalistiky, psychologie a sociologie, které VPA/M+ získávají především z doporučených knih. Ve výše jmenovaných případech se jedná např. o knihy jako jsou Osobnosti Plus od Florence Littauerové či Jak získávat přátele a působit na lidi od Dale Carnegieho.“

Zdroj: Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), bakalářská práce Marie Riedlbauchové (Přímý prodej v České republice a ochrana spotřebitele). Celá diplomová práce se nachází na stránkách VŠE zde.

15 komentářů k článku "Jak pracuje Setzer"

 1. Všechno co se tady píše je pravda. Byl jsem u těch sektářů skoro rok. Licenci jsem si neobnovoval, nemám na to, abych každej měsíc objednával zboží za 5000 Kč.

  • Tady někde je ta podstata kritiky. Někdo na to nemá, tak to přece musí být špatné. Nemluvě o faktu, že vůbec nepochopil, že ve velmi krátké době vykonané práce, může mít veškeré zboží zcela zdarma, stačí si jen vytvořit přísun pravidelných provizí.

   Je to jednoduché ….. bohužel jak všichni vidíme, vůbec to není zřejmé. Ale copak není v životě všechno stejně tak? No je.

  • Pokud si byl nucen cokoli nakupovat, tak napiš firmě Amway ať to prošetří, protože se můžeš registrovat a nikdy nic nekoupit.

 2. Nějak si nedovedu představit, že by vysoce funkční tým, ať už dělá cokoliv, který chce skutečné a hodnotné výsledky, mohl pracovat jinak. Všechno, co je výše popsáno, jsou základní podmínky pro špičkové fungování vrcholových pracovních týmů v jakékoliv profesi. Přísná hierarchie, jasné vedení, jednoznačná strategie, konkrétní cíle, důraz na intenzitu a především, ochrana před těmi, kteří na to nemají, nebo mají svoje vlastní představy, jak by to měli všichni ostatní dělat.

  Chápu, že se životem dá proplout všelijak, i ta VŠE se dá v pohodě odsedět a pak skončit někde v účtárně a doufat, že se zalíbím šéfovi a na „vedlejšák“ psát hovadiny na Amway.

  To ale nejsou životní cíle lidí, jako je SETZER.

  O tom je veškeré jádro sporu Amway versus někteří lidé. Je to o tom, že každý má jiné cíle a jiné představy, jak jich dosáhnout. Nic jiného v tom není.

  Kritika MLM je nesmysl, je to obchodní model starý deset tisíc let a na tomto modelu je například založeno také veškeré náboženství. Podstatou kritiky je pouhá lenost, neochota se něčím takovým živit. Nic víc.

  • XYZ: jj, máte pravdu! Představte si, že pracujete v nějaké té zaplivané (úplně nové) kanceláři v centru, váš plat je směšných 35-40k měsíčně + benefity, home office, stravenky + příspěvky na zdraví, sport a kulturu. Doslova se musíte nutit spolupracovat s mladými a krásnými inženýrkami ekonomie, kterých je tam většina a na osobní život nemáte ani čas, protože jsou pořád nějaké teambuildingy a akce – s těmi krásnými mladými inženýrkami. Prostě hrůza!!! Taky nechápu, jak to vůbec někdo může vydržet!!!

   Přitom řešení je tak jednoduché! Stačí se stát členem Amway a začít snít! Pak bude vše lepší i tráva zelenější, když v centru toho stejného města budete pronásledovat lidi, které neznáte s nabídkou podnikání, budete pravidelně nakupovat věci, které ani nepotřebujete a přijdete si na pěkných 500,- měsíčně a místo mladých inženýrek se budete stýkat s ezoterickými pomatenci v nepadnoucích oblecích a ještě jim za to platit…

   http://amwey-business.cz/amway-podnikatelska-prilezitost/

   Neuvěřitelné, jací jsou ti zaměstnanci oproti Vám, „podnikatelům“, chudáci. Je mi těch lidí fakt strašně líto a chtěl bych jim pomoct! Pošlete mi na sebe kontakt, zaregistruji se, koupím startovací balíček a převedu ty chudáky na pravou víru – budu je po těch byznys centrech pronásledovat s LOCem a čističkou vody a všechny je zachráním od toho jejich šíleného ubohého osudu… 🙂 🙂 🙂

   • Pokud chcete být zaměstnanec buďte zaměstnanec, pokud někdo chce být vlastním pánem, tak má mnoho možností od síťového marketingu až po nemovitosti. V čem je problém?

   • hmmmm to je zaujímavé, ukážte mi takéto zamestnanie 😀 a všetky tie „benefity“ – ja som napr kvoli nim zmenil prácu. Mal som firemné auto – ale na to, že ked mi niekto zavolá (samozrejme cez firemný telefon, ktorý mám len preto, aby ma šéf kontaktoval ked budem musieť pracovať aj cez víkend z domu), tak som musel prísť do prááce alebo ísť na služobku. A hej, aj firemný ntb som mal – aby som mohol pracovať z domu.

    Práca je super – zamestnanie vám dá veľmi veľa, udrží vás v zábere, máte pracovné návyky, disciplínu atd… Ale v zamestnaní si nemáte šancu splniť svoje sny. ak máte samozrejme vyššie spomínane benefity, tak už sa predpokladá, že máte u nás na Slovensku cca 2000 – 2500€ a viac. otázka je, či je pre vás podstatný príjem, alebo čas. Ja osobne som mal 2700€ mesačne, no zmenil som prácu kde teraz zarabam „len“ 1900€, ale som omnoho viac slobodnejší. Síce nemám vlastné auto – kedže som mal firemné, nepotreboval som dalšie – no som omnoho časovo flexibilnejší, tých chybajucich 800€ síce riadne cítim, ale viem si predajom na MO marži zarobiť 200-300€ + dalších 200 – 250€ na príjme zo skupiny. Ale aj my v Setzer group učíme, že podstatné nie sú peniaze ale čas. Ak si kúpim nový mercedes, ktorý mám vysnívaný už 5 rokov, tak je jasné, že budem happy a skákať až po strop. Ale po dvoch týždnoch, resp po mesiaci to už bude pre mna samozrejmosť a nadšenie vyprší. Ak ale budem môcť mať viac času na deti, na rodinu, na cestovanie s priateľmi, tieto veci sa často peniazmi zaplatit ani nedajú…

    • Pane hhhhh ja bych se chtel po dvaceti letech znova vratit do amway a chtel bych aby jste byl mym osobnim sponsorem ktery me nauci jak v amway vydelavat ty miliony a doufam,ze jednou opravdu jednou v blizke budoucnosti si pro me prijede pred nasi fabriku konecne ta bila limuzina ktera me potom i s mym privatnim ridicem bude vozit na ty vase Setzer group seslosti a vzdycky potom budem oba na parkovisti ukazovat vsem zlym,neprejicim a zavistivym lidem moji bilou limuzinu s mym sokromym ridicem a vas novy mercedes aby vsichni vydeli jak si zijou uspesni amwajaci. Ale mam jednou podminku nez se znova upisu do amway tak muj mily hhhhh,chci aby jsi me ukazal kopie tvych obchodnich vysledku v amway za posledni dva roky a kolik jsi osobne zaponsoroval lidi a kolik je z tech tvych zasponsorovanych lidi jeste aktivnich v amway!!!!Tak co hhhhh mas koule na to aby jsi zvednul hozenou rukavici a ukazal me tve prave nezfalsovane vysledky v amway,nebo jsi jen obycejny klasicky amwajacky VYMRDANY jouda ktery ma totalne vymyty mozek od tech vasich amwajackych vudcu typu od Hasmanna nebo Cizka kde vam slibuji,ze,kdyz budete v amway tvrde pracovat tak za pet let si koupite ten vas vysneny MERCEDES a potom budete konecne happy a budete skákať az po strop!!!!!!!!Cekam na tvou odpoved muj mily hhhhh!!!
     P.S.Tak tohle me rozsekalo,normalne jsem smichy poprskal monitor Cituji……Ale aj my v Setzer group učíme, že podstatné nie sú peniaze ale čas. HAHAHAHAHAHAHA to je prdel to fakt nevymyslis!!!

     • Sorry drahý „amwaják“, ja s ľudmi ako ty čas nestrácam. Nemám náladu ani chuť niekoho presviedčať. Mám momentálne rozkontaktovaných v procese asi 15 ľudí, ktorí musia splniť podmienky, inak majú smolu a môžu byť max zákazníci. Našťastie mladí ľudia majú v hlave aj mozog a nedržia sa kecov, ktore na net píšu socialisticke skameneliny 😀 😀 😀

      • Nazdar hhhh,ty mas rozkontaktovanych 15 lidi kteri musi splnit podminky vstupu do amway hahahahahaha no to me poser,muzes me napsat jake podminky!!!Kandidati musi byt kandidati ved nebo musi mit minimalne harvardskou universitu no ty vole to je prdel no to nevymislis!!!hahaha.Jo tohle me taky rozsekalo cituji…..A ako som písal vyššie, 21ka mi ušla o 300 bodov, zarábam viac ako môj upline a neskutočne ma vy všetci konšpirátori a bludári motivujete. Trvalo mi síce skoro rok dostať sa zo 6-9% na takmer 21ku, ale vdaka hnevu a sklamaniu, ktorý som vždy cítil pri čítaní vašich sračiek, som dostal energiu viac a viac makať …….Mam tomu rozumet tak,ze protoze tady chodis a ctes si tady nase komentare tak jsi se kvuli tomu nestal 21.Tak tohle me malem rozsekalo deset minut jsem rval smichy…..No nic ty muj Slovensky kamarade nalejeme si cisteho vina takze podle tech tvych sedmi docela agresivnich komentaru co jsi napsal za nekolik minut tipuji,ze se ti v amway vubec nedari z ceho jsi extreme nasrany a frustrovany a vylevas se zde svuj vztek.Bohuzel to je tvuj problem budes si to chlapce vyzrat v amway az do dna nez pochopis jaka je pravda.Ja doufam,ze az budes konecne ta 21 tak tady konecne zverejnis sve vysledky v amway jak slibujes .Trikrat jsem te zadal aby jsi me poslal tve vysledky v amway aby jsem se mohl presvedcit jak se ti dari v amway aby jsem se musel pod tebe zaregistrovat.Nic jsi me neposlal,ono take neni co poslat,ze.Bohuzel realita je takova,ze nic neprodavas ani nikoho neregistrujes s toho prameni tva frustrace a pises tady uplne blbosti.A co ten mercedes co jsi minule sliboval,ze si konecne koupis z tvych vydelku v amway,samozrejme nic jsi nekoupil,ten mercedes mas akorat v tvem pokojicku na plakate co!!!No nic vycisti si tvuj dvacet let stary maturitni nebo oblek z tanecnich zajdi si do toho vaseho klubu fanatickych amwajaku kde budete vsichni hulakat skakat po zidlich objimat se a gratulovat si jak nejaci postizeni chovanci z jedlickova ustavu,laskyplne budete koukat na platno kde ti vasi bosove vam budou ukazovat kdyz budete tvrde pracovat ty luxusni vily v karibiku,miliony na kontach jo a abych nezapomel samozrejme ta bila limuzina ktera si te odveze z prace.Jo a nezapomen si vzit na tu vasi amwajackou seslost tvou kreditni kartu s ktere ti tvuj uplin nakoupi amwajacke zbozi ktere nepotrebujes za 100 bodu jak se na kazdeho spravneho amwajaka slusi a patri.Takze zdar chlape a zase napis nejaka tve amwajacke moudra at se pobavim.

    • Pane hhhhh věřte tomu že bych se také vrátil do Amway po mnoha letech. Ovšem za předpokladu že by firma Amway konečně splnila své sliby a dodržela velkoobchodní ceny na veškerý sortiment pro své distributory.
     Realita je taková že Amwayáci již více než 20 let slibují nesplnitelné.

 3. Roman Hassmann (Vůdce Setzer, legenda amway byznysu, velmi významná osobnost v tomto „podnikání“) říká na seminářích:

  „Každý člověk, který vstupuje do byznysu byl měl plnit kritéria: ukazovat plány, mít napsaný seznam, napojí se na vzdělávací systém a bude dělat body. Nedává smysl, aby člověk vstoupil do byznysu, kde se nakupuje a nenakupoval. Nedává smysl, když registrujete někoho do nákupního byznysu, mu říct, že to nemáte jako podmínku. Takže když někoho registrujete, tak to, že bude odebírat zboží, tak to je zkrátka základní podmínka.“

  Nahrávku/video, jak to Hassmann říká, máme zde http://amwey-business.cz/odebirat-amway-zbozi-to-je-zakladni-podminka/

  Další zajímavost:

  Hassmann praktikuje okultní nauky. Více LIVE SHOW s ROMANEM HASSMANNEM o Penězích, Hojnosti, Bohatství a Prosperitě (online video) – http://sekty.org/live-show-s-romanem-hassmannem/

 4. Kdyby tvůrci těchto webovek a všichni blogeři kteří se zůčastňují diskuzí na těchto stránkách , udělali tolik co dělají při pomlouvání této společnosti , pro sebe a s svojí firmu, byli by ještě více uspěšní než Donald Trump, který do své nové vlády jmenoval jednoho člena ze společnosti AMWAY. Jelikož jste pouze obyčejní HASIČI zajímavých příležitostí nikdy ničeho nedosáhnete.
  Stejní lidé jsou ale na celém světě,svoji nechopnost, lenost a nízké IQ schovávají za pomluvy a svádějí svouneschopnost na druhé. Tito lidé dříve pracovali v STB a podobných organizacích, jejiž heslem bylo “ TEN KDO BY SE MOHL MÍT LÉPE NEŽ JÁ , MUSÍ BÝT POMLUVEM A ZLIKVIDOVÁN.
  Ve skutečnosti ale dělají to samé. Rádi by byli v pyramidě někde nahoře ale neví že je to složitá práce. Mnozí si mysleli že po zakoupení licence budou okamžitě vydělávat 60 tisíc měsíčně , skončí s prací v zaměstnání a budou si jenom užívat.
  Opak je ale pravdou ti co pochopili sytém prodeje a měli snahu naučit se obchodu, mají dnes své vlastní firmy a umí prodávat cokoliv, kdekoliv a komukoliv. JSOU TO OBCHODNÍCI.
  Je také zřejmé že spousta lidí kteří se zabývají blogováním na těchto webovkách nevědí co je to správný obchodník. Protože to co se děje na e-schopech a v hypermarketech nemá s obchodem co společného. Jsou to pouze veksláci kteří odírají výrobce , aby mohli dávat v letácích a akcích velké SLEVY protože bez slev by nebyli schopni fungovat. Nejsou to obchodníci ani prodavačí ale jenom obyčejní PODAVAČI. Kteří zákazníkovi pouze podají to co si vybral.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *